Přestupky

Co je to přestupek?

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v přestupkovém nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend  eviduje a archivuje přestupky, kterých se dopustily fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby na území MČ Praha 5 a dále přestupky, které mu byly postoupeny jinými správními orgány k projednání.

Projednává přestupky fyzických, právnických nebo podnikajících fyzických osob  z e j m é n a  na úseku všeobecné vnitřní správy, na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a matrik, proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě. Dále projednává přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Jedná se např. o přestupky proti občanskému soužití – vyhrožování újmou na zdraví, drobné ublížení na zdraví, nedbalostní ublížení na zdraví, schválnosti, ublížení na cti, hrubé jednání překračující nevhodné chování, omezení práv příslušníků národnostních menšin, působení újmy pro příslušnost k menšinám, pro rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru a náboženství, politické smýšlení a sociální původ, majetek, rod, zdravotní či rodinný stav. Majetkové přestupky – odcizení, poškození věcí (hodnota věci nesmí být vyšší než 5.000 Kč). U vyšší hodnoty věci se jedná o přečin nebo trestný čin. Proti veřejnému pořádku – neuposlechnutí výzvy úřední osoby, porušení nočního klidu a vzbuzení veřejného pohoršení. Rovněž řeší přestupky křivého vysvětlení při podání vysvětlení před orgánem činným v trestním řízení.

Oddělení přestupků neřeší přestupky dopravy v klidu, to přísluší Odboru dopravy ÚMČ Praha 5, oddělení přestupků dopravy v klidu, ani přestupky podle zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu.