Přestupkové řízení

Identifikační číslo návodu:
2
3 Přestupkové řízení
4
5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 

Osoba přestupkem postižená, případně poškozená, resp. její zákonný či právní zástupce.

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

 

Jednání v rozporu se zákonem č. 251/2016, Sb., o některých přestupcích a dalšími platnými zákony, které upravují ostatní skutkové podstaty přestupků. Řízení probíhá podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a podpůrně se použijí příslušná ustanovení zákona č- 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Nutné je oznámit přestupek na příslušném MO Policie ČR. Ta je ze zákona povinna přijmout oznámení, resp. s oznamovatelem sepsat protokol (podání vysvětlení), ve kterém se uvádí, kdo je osobou podezřelou, jaký skutek, kdy a kde tato osoba měla spáchat, kdo je svědkem, resp. jaké další důkazy je možné zajistit nebo přímo předložit (např. lékařské zprávy popisující zranění, pokladní doklady, faktury, posudky soudních znalců, různé písemnosti, ohledání místa atd.). V rámci tohoto oznámení je možno uplatnit proti podezřelému nárok na náhradu škody (nutno vyčíslit a doložit).

7

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 

Oznámením na Policii ČR. U přestupků spáchaných mezi osobami blízkými (manželé, partneři, sourozenci, rodiče a děti, prarodiče a vnoučata, případně druh a družka, žijí-li ve společné domácnosti, resp. jde-li skutečně o osoby blízké, kdy by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní), pokud se jedná o přestupky proti majetku a proti občanskému soužití, lze zahájit řízení pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním. Souhlas lze podat i přímo u oddělení přestupků odboru nebo písemně na základě výzvy pracovníka oddělení přestupků.

8

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

 

Úřad městské části Praha 5

9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

Konzultace na oddělení přestupků v budově Úřadu MČ Praha 5, Štefánikova č. 13,15:
– 1. patro – JUDr. L. Wróbel (kanc.č. 127), Mgr. D. Fiedlerová (kanc.č. 126),  Mgr. Kocourová (kanc. č. 106), Bc. H. Tůmová (kanc. č. 106), Mgr. Přibyl kanc. č. 125

10

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 

Doklad totožnosti.

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 

Žádné

12

Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

 

Žádné

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

Do 30, resp. 60 dnů (podle správního řádu)

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

 

Osoba obviněná ze spáchání přestupku, poškozený, pokud jde o projednání náhrady majetkové škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení a vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána.

15

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

 

Předložení a navržení důkazů, případně poskytnutí souhlasu s vyžádáním si lékařské zprávy, pokud souvisí s přestupkovým řízením, které správní orgán vede.

16 Můžete využít tuto elektronickou službu:
17

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon .č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

18

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

 

Účastník řízení může do 15 dní ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání k odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hl. města Prahy, a to prostřednictvím odboru živnostenského a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 5. V případě vydání příkazu je možné do tohoto podat odpor ve  lhůtě 8 dnů od doručení příkazupřímo odboru živnostenskému a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 5.

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 

Nedostavuje-li se předvolaná osoba bez závažných důvodů ke správnímu orgánu k podání vysvětlení nebo takovéto podání bezdůvodně odmítá, může jí správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 5.000 Kč (§ 137 odst. 2 správního řádu). Tomu, kdo ztěžuje postup řízení, zejména tím, že se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu, ruší přes předchozí napomenutí pořádek, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení ohledání, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000 Kč (§ 62 Správního řádu). Účastník řízení nebo svědek, který se bez náležité omluvy nebo bez závažných důvodů nedostaví na opětovné předvolání, může být předveden (§ 60 Správního řádu).

21 Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22

Potřebujete se k věci dozvědět víc?

 

Volejte na tel. č. 257 000 537 (JUDr. L. Wróbel), 257 000 575 (Mgr. D. Fiedlerová)

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

23 Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
24 Související životní situace a návody, jak je řešit:
25 Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend
26 Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
JUDr. Lešek Wróbel
27

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

 

1.5.2018

28 Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:
12.10.2017
29 Datum konce platnosti návodu:
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: