Předklad návrhu Kupní smlouvy – převod nemovitostí čp. 253, stav. poz. parcel. č.  2906 – Ženské domovy – společnosti Akcent Praha Group, a.s., Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parcel. č. 2907 a Dohody o vypořádání mezi smluvními stranami Městská část Praha 5, AKCENT spol. s r.o. a AKCENT PRAHA GROUP a.s. – po odsouhlasení mezi smluvními stranami a peněžním ústavem podle usnesení Z 21/22/2001

18/04/2002

11.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Předklad návrhu Kupní smlouvy – převod nemovitostí čp. 253, stav. poz.
parcel. č.  2906 – Ženské domovy – společnosti Akcent Praha Group,
a.s., Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parcel. č. 2907 a
Dohody o vypořádání mezi smluvními stranami Městská část Praha 5,
AKCENT spol. s r.o. a AKCENT PRAHA GROUP a.s. – po odsouhlasení
mezi smluvními stranami a peněžním ústavem podle usnesení Z 21/22/2001

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

znění Kupní smlouvy podle usnesení Z 21/22/2001 – převod
nemovitostí čp.  253, stav. poz. parcel. č.  2906 – Ženské domovy
společnosti Akcent Praha Group, a.s., IČ 26 46 39 97, Praha 5 –
Smíchov, Ostrovského 3 a  znění Smlouvy o zřízení věcného břemene
k pozemku parcel. č. 2907, odsouhlasené smluvními stranami a peněžním
ústavem HVB Bank Czech Republic a. s., Praha 1

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty

realizovat prodej objektu čp.  253,Ostrovského 3, se stav. pozemkem
parc. č.  2906, k. ú. Smíchov, P5, spol. AKCENT Praha GROUP, a.s.,
IČ: 26 46 39 97, Praha 5 – Smíchov, Ostrovského 3, včetně Smlouvy o
zřízení věcného břemene k pozemku parcel. č.  2907 v souladu se
zněním kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene

Termín: 31/08/2002

Usnesení bylo schváleno 23 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě