Předběžný návrh rozpočtu MČ P5 na rok 2000 – 2002

2.

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta
Předběžný návrh rozpočtu Městské části Praha 5 na rok 2000-2002

Obvodní zastupitelstvo Prahy 5

I. s c h v a l u j e
l. předběžný návrh deficitního rozpočtu na rok 2000-2002 v těchto
objemech:

v tis.Kč

r. 2000 r.2001 r.2002

Celkové příjmy 522.174 484.770 410.640
Celkové výdaje 563.900 524.339 477.920

Deficit 41.726 39.569 67.280

2. aby předběžný návrh rozpočtu MČ Prahy 5 na rok 2000 byl považován
za rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu na rok 2000 ZHMP

II. b e r e n a v ě d o m í
orientační rozpočtový výhled na r. 2001 a 2002

III. u k l á d á
Obvodní radě v Praze 5
připravit definitivní rozpočet MČ Praha 5 jako vyrovnaný.
Usnesení bylo schváleno 40 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5