Práva kupujících – informace pro spotřebitele

Práva kupujících, resp. jim odpovídající povinnosti podnikatelů při výrobě, dovozu, distribuci a prodeji výrobků, se nacházejí v celé řadě speciálních právních předpisů vztahujících se k té které komoditě, popř. k určité vlastnosti výrobku a podobně (například povinnosti při prodeji pohonné hmoty pro motorová vozidla vyplývají ze zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, v případě potravin se jedná o zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zatímco hygienické požadavky na složení výrobků pro děti do tří let či výrobků určených pro styk s potravinou vyplývají ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Ustanovení spotřebitelského práva s širším dopadem lze nalézt zejména v těchto předpisech:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  (dále jen “NOZ”)
Především ustanovení o kupní smlouvě, zejména pak pasáž ohledně prodeje zboží v obchodě, dále ustanovení o tzv. spotřebitelských smlouvách, smlouvách uzavíraných distančním způsobem či mimo obchodní prostory, úprava odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a řada dalších ustanovení na ochranu slabší strany.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen “ZOS”)
Stanoví různorodé povinnosti při prodeji výrobků, z nichž lze jako příklad uvést požadavek poctivosti prodeje, zákaz nekalých obchodních praktik, zákaz diskriminace spotřebitele, informační povinnosti ohledně vlastností a způsobu použití výrobků, řádná informace o uplatňování reklamace spotřebitelem a formálně správný průběh reklamačního řízení (nikoli tedy věcná správnost rozhodnutí o reklamaci, zde je v případě sporu arbitrem soud či rozhodce).

Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru
Stanoví mimo jiné určitá práva spotřebitele v případě koupě na splátky či při získávání spotřebitelských půjček apod.

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků
Stanoví obecnou povinnost výrobců a dovozců uvádět na trh pouze bezpečné výrobky. Nebezpečné výrobky je spotřebitel oprávněn vrátit zpět na náklady výrobce či distributora.

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
Upravuje mimo jiné proces sjednávání ceny a způsob označování zboží cenami.

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
Při nákupu „na dálku“ (např. e-shop) vzniká spotřebiteli automaticky právo na odstoupení od smlouvy do 14-ti dnů bez udání důvodu (§ 1829 NOZ) a odstoupit musí písemně.

Prodávající nese odpovědnost i za vady použitého zboží

Jak nakupovat použité zboží? Spotřebitel má i při nákupu použitého zboží právo na informace o výrobci, dovozci, případně dodavateli, dále na název výrobku a údaje o velikosti, rozměru či další údaje potřebné dle jeho povahy k identifikaci, případně užití.

Stejně jako u nových výrobků musí prodávající u použitých věcí, u nichž je třeba při užívání zachovat zvláštní pravidla (zejména řídí-li se jejich užívání návodem), spotřebitele s těmito pravidly seznámit, a také ho upozornit na rizika nesprávného použití.

Použité zboží musí být zřetelně označeno cenou a na vyžádání je prodávající povinen vydat spotřebiteli řádně vyplněný doklad o koupi, který slouží v případě uplatnění odpovědnosti za vady jako důkaz, jaký výrobek, od koho, kdy, za kolik a v jakém stavu byl zakoupen.

O rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění má prodávající povinnost i u použitého zboží spotřebitele řádně informovat. Rozsah odpovědnosti prodávajícího stanoví občanský zákoník (§ 2165-2174 NOZ) u spotřebního zboží obecně na 24 měsíců. Při koupi použitého spotřebního zboží se prodávající může se spotřebitelem dohodnout, že se tato lhůta zkracuje na polovinu. Zkrácenou dobu trvání odpovědnosti za vady je však třeba vyznačit v dokladu o koupi, stejně jako případné vady nebo nedostatky, s nimiž byl kupující předem seznámen.

Prodávající musí spotřebitele při prodeji použitých, případně upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou omezeny, na tyto skutečnosti zřetelně upozornit, a takové výrobky prodávat odděleně. Prodávající je rovněž povinen kupujícího upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. V případě použitých věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vady, pro které byla cena snížena. Při koupi použité věci by měl spotřebitel také vědět, že pokud má výrobek vadu, z níž je prodávající zavázán, nemá spotřebitel právo na výměnu věci, ale na slevu z ceny. Vzhledem k uvedeným odchylkám od prodeje „běžného“ zboží by měl spotřebitel vždy zvážit, zda použitá věc svými vlastnostmi a mírou opotřebení může sloužit předpokládanému účelu, a odpovědně se rozhodnout, jestli raději nekoupit věc novou.

Prodávající je také povinen na požádání spotřebitele výrobek překontrolovat nebo předvést, umožňuje-li to jeho povaha – například jedná-li se o počítač, telefon, televizi, fotoaparát či spotřebiče sortimentu elektro. Vybavení těchto výrobků návodem k použití a správné údržbě v českém jazyce je i v případě koupě v bazaru povinností.

Pokud prodávající není ochoten výše uvedené povinností splnit, doporučujeme spotřebitelům znovu pečlivě uvážit výhodnost takové koupě. Na obchodníka s použitým zbožím, který není ochoten poskytnout informace o prodávaném zboží a o rozsahu odpovědnosti za vady, mohou spotřebitelé rovněž upozornit místně příslušný inspektorát České obchodní inspekce.

Reklamace zboží a služeb

Vybraná práva kupujícího týkající se uplatňování reklamací

Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění („reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13  ZOS). Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen k těmto informacím písemnou formou poskytnout spotřebiteli zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde lze i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb reklamaci uplatnit. (§ 19 odst. 4 ZOS).

Vůči kupujícímu je za vady odpovědný výlučně prodávající. Ten je povinen převzít zboží k reklamaci. Často se stává, že se spotřebitel s reklamací obrací na výrobce, dovozce, či opravny, které nemají s předmětnou reklamací nic společného. Tyto osoby nejsou povinny reklamaci kupujícího vyřídit, i když na ně prodávající odkazuje. Může se stát, že se reklamací budou dobrovolně zabývat, nicméně se toho na nich kupující nemůže v žádném případě domáhat.

Výjimkou je pouze situace upravená § 2172 větě druhé NOZ, kdy prodávající v písemném potvrzení o svých povinnostech z vadného plnění (ať již z dobrovolné záruky za jakost, anebo ze zákonné odpovědnosti za jakost při převzetí), které vydal kupujícímu, určil k opravě jinou osobu (tzv. záruční servis), která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším. Pak uplatní kupující právo na opravu u této jiné osoby. Dle § 2172 věty třetí NOZ přitom platí, že osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Avšak v případech, kdy reklamaci vad uplatnil spotřebitel (ve smyslu definice uvedené v ZOS, tj. fyzická osoba jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání), pak musí oprava proběhnout tak, aby byla dodržena lhůta pro vyřízení reklamace stanovená v § 19 odst. 3 tohoto zákona (viz dále).

Dále je třeba zdůraznit, že záruční servis je určen pouze k provedení opravy. Ostatní oprávněné nároky, tzn. dodání nového zboží, sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, musí kupující uplatnit výlučně u prodávajícího. Pokud není k provedení opravy určen záruční servis, je podle § 19 odst. 1 ZOS prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle. Zakoupí-li tedy kupující zboží v prodejně určitého obchodního řetězce, který má na území České republiky více takových provozoven, může kupující své nároky z odpovědnosti za vady uplatnit v kterékoliv z jeho provozoven s obdobným sortimentem a nemusí se tedy nutně obracet právě na prodejnu, v níž zboží fakticky zakoupil.

V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace (§ 19 odst. 2 ZOS). Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší (§ 19 odst. 3 ZOS). O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

Jak reklamovat

Z důvodu případného následného soudního sporu je vhodné uplatňovat reklamaci písemnou formou, resp. trvat na vydání potvrzení o reklamaci, pokud tak prodávající neučinil automaticky. Vždy je třeba při reklamaci uvést vadu, kterou kupující věci vytýká, a jaké právo, z těch, která jsou kupujícímu zákonem či zárukou prodávajícího přiznány, kupující uplatňuje.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tuto povinnost mají i jiné osoby určené k provedení opravy.

Zdroj: ČOI

Přílohy ke stažení