Praha 5 je nejpřívětivější pražskou městskou částí pro podnikatele, vyhrála pražské kolo Města pro byznys

17/02/2016

Pátá městská část zvítězila v anketě Město pro byznys 2015. Hlavními důvody, proč se Praha 5 stala nejpříznivějším místem pro podnikatele Hlavního města, je vysoký počet podnikatelů a kvalitní hospodaření radnice, resp. vyvážený poměr příjmů a výdajů, který má “pětka” druhý nejlepší ze všech městských částí. Na vítěznou příčku se vyšvihla z loňského jedenáctého místa.

„Praha 5 se snaží podporovat podnikatele a živnostníky, neboť jsou bez diskusí velkým přínosem a hybatelem dění, života a rozvoje městské části. To potvrzuje mj. i web městské části, jehož část je zaměřena na firmy, podnikatele a živnostníky, kteří zde najdou aktuální zprávy a potřebné informace. Také radnicí pořádané snídaně s podnikateli a anketa městské části o Podnikatele a Živnostníka Prahy 5, jejíž výsledky za rok 2015 jsme vyhlásili na konci ledna,“ říká radní Viktor Čahoj, který cenu přijel 16. 2. 2016 převzít.

“Z pozice starosty je pro mě samozřejmě zásadní zpětná vazba ohledně hospodaření radnice, i-rating. Jsme si vědomi toho, že je stále co zlepšovat. Nicméně hospodaření městské části a rozpočet považujeme za dobré, bez ohledu na kritiku opozice. A analýza, která v rámci ankety proběhla, nám naše stanovisko potvrzuje,” dodává starosta Prahy 5 Radek Klíma:

Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem společnost Škoda Transportation a.s., odborným garantem CRIF – Czech Credit Bureau, podporovatelem Svaz měst a obcí ČR, zpracovatelem dat agentura Datank. Výzkum Město pro byznys 2015 hodnotí již osmým rokem 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního města České republiky. Na druhém a třetím místě se umístila Praha 3 a Praha 8.

Metodika hodnocení

Město pro byznys je nejrozsáhlejším výzkumem municipalit v ČR. Srovnává mezi sebou 205 obcí a 22 městských částí hlavního města Prahy, k čemuž využívá největšího počtu kritérií. Výzkum získává necelých 20 tisíc dat z nezávislých zdrojů, jako jsou Český statistický úřad, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, CRIF – Czech Credit Bureau, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ústav zdravotnických informaci a statistiky ČR či největšího online průzkumu platů. Další data se získávají vlastními „mystery testováními“. Metodika hodnocení je založena na vyhodnocení 34 kritérií rozdělených do dvou základních oblastí – podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy.

Podnikatelské prostředí – 17 kritérií (50 % hodnocení)

 • Podíl podnikatelů (podíl podnikajících fyzických osob v ekonomicky aktivním obyvatelstvu); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
 • Podíl firem (počet právnických osob na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
 • Podíl středních a velkých firem v místním podnikatelském prostředí (podíl firem s více než 50 zaměstnanci); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
 • Vývoj počtu ekonomických subjektů (meziroční rozdíl počtu ekonomických subjektů); údaj je za celé ORP; čím vyšší změna, tím je město hodnoceno lépe
 • Stabilita krajiny (poměr ekologicky pozitivně využívaných ploch k negativním; pozitivně hodnocené plochy – zahrady, travní porosty, lesy a vodní plochy; negativně hodnocené plochy – orná půda, zastavěná plocha, ostatní plocha); údaj je za celé ORP
 • Znečištění ovzduší (součet měrných emisí za tuhé emise, SO2, NOx a CO v t/km2); údaj je za celý okres; údaj je za ORP
 • Počet lékařů (počet registrovaných pacientů na jednoho lékaře); údaj je za celé ORP
 • Vzdálenost k dálniční síti; údaj se vztahuje jen k hodnocenému městu
 • Cena stavebních pozemků (průměrné kupní ceny stavebních pozemků v Kč/m2); kritérium se vypočítává dle velikosti města v příslušném okresu
 • Cena bytů (průměrné ceny bytů v Kč/m2); kritérium se vypočítává dle velikosti města v příslušném okresu
 • Nezaměstnanost (podíl nezaměstnaných osob); údaj je za celé ORP; čím nižší nezaměstnanost, tím je město hodnoceno lépe
 • Nezaměstnanost mladých (podíl osob ve věku do 24 let z celkového počtu nezaměstnaných); údaj je za celé ORP; čím vyšší je
  zastoupení osob ve věku do 24 let, tím je město hodnoceno lépe
 • Dlouhodobá nezaměstnanost (podíl osob s délkou evidence nad 1 rok z celkového počtu nezaměstnaných); údaj je za celé ORP; čím nižší je mezi nezaměstnanými podíl evidovaných déle než 1 rok na pracovním úřadě, tím je město lépe hodnoceno
 • Konkurence na pracovním trhu (počet uchazečů na 1 volné místo – dosažitelných); údaj je za celé ORP; čím vyšší je počet uchazečů na jedno pracovní místo, tím lépe je město hodnoceno
 • Průměrný měsíční plat; údaj se vztahuje k okresu; čím nižší jsou platy, tím lépe je město hodnoceno (data dodala společnost Profesia, provozovatel portálu platy.cz)
 • Změna počtu obyvatel (celkový přírůstek obyvatel za rok vztažený na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší je přírůstek obyvatelstva, tím lépe je město hodnoceno
 • Počet učňů a středoškolských studentů odborného vzdělávání (podíl učňů a studentů k počtu obyvatel); údaj je za celé OR

 

Přístup veřejné správy – 17 kritérií (50 % hodnocení)

 • Úspěšnost získávaní dotací (výše uznatelných nákladů dotací z EU přepočtená na počet obyvatel); údaj se vztahuje k hodnocenému městu • podíl kapitálových výdajů obce; údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • Kapitálové výdaje (výše uznatelných nákladů dotací z EU přepočtená na počet obyvatel); údaj se vztahuje k hodnocenému městu • podíl kapitálových výdajů obce; údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • Objem dotací na veřejnou dopravu (roční objem výdajů ze strany obce na veřejnou dopravu – objem vlastních výdajů je v rámci pořádníku ohodnocen dvojnásobkem této sumy); údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • Likvidita; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • Hospodaření radnice – iRating; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • Dluhová služba / běžné příjmy; údaj se vztahuje k hodnocenému městu dluhová služba / běžné příjmy (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • Podpora webových stránek (podpora webových stránek z pohledu podnikatelů); hodnocena je jednoduchost a přehlednost; při hodnocení se zohledňuje samostatná sekce pro podnikatele již na domovské internetové stránce obce, odkaz na formuláře z domovské stránky, počet formulářů a to, zda jsou formuláře uloženy ve formátu DOC nebo PDF; do kritéria podpory webových stránek se hodnotí i umístění a rozsah katalogu místních firem, údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • Test elektronické komunikace (rychlost a kvalita odpovědi); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • Úřední hodiny (úřední hodiny MěÚ); údaj se vztahuje k hodnocenému městu; pokud je počet úředních hodin živnostenského odboru vyšší nežli počet úředních hodin pro celý úřad, započítávají se úřední hodiny živnostenského odboru; při hodnocení se zohledňuje i výzva domluvit si schůzku telefonicky mimo úřední hodiny
 • Počet žáků ve třídě na ZŠ; údaj je za celé ORP
 • Služby a otevřenost městského (turistického) informačního centra; údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • Poplatek za rekreační pobyt v penzionu (poplatek za rekreační pobyt – ubytování v penzionu na osobu a den; ubytovaná osoba + využité lůžko); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • Poplatek za stánek (poplatek za užívání veřejného prostoru – stánek k prodejním účelům, nejdražší lokalita, krátkodobé umístění); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • Poplatek za předzahrádku (poplatek za užívání veřejného prostoru – stánek k prodejním účelům, nejdražší lokalita, krátkodobé umístění); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • Poplatek ze vstupného (poplatek ze vstupného na komerční, sportovní, kulturní a jiné akce); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • Cena vodného a stočného (součet cen vodného a stočného za m3 včetně DPH); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • Daň z nemovitostí pro podnikatele (místní koeficient dle novely zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí a výpočet daně z nemovitosti pro jednopodlažní prodejnu o rozloze 100 m2 umístěné v nejdražší části obce/města); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě