Pozice VŽP k dopisům Mgr. Ladislava Cirhana a JUDr. Jaroslava Radila

Pozice Výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 5

k dopisům Mgr. Ladislava Cirhana a JUDr. Jaroslava Radila

 Mgr. Ladislav Cirhan (současný majitel pozemků VKP Spiritka 4221/1 a další k.ú. Smíchov) se dopisem z 28.4.2011 (viz. příloha) obrátil na Radu MČ Prahy 5 s podnětem k prošetření postupu Ing. Ondřeje Velka jako předkladatele 25. bodu “Stanovisko ZMC Prahy 5 k ochraně a registraci Významného krajinného prvku Společenstva křídových pramenů Pod Spiritkou (VKP Spiritka)” na 26. zasedání Zastupitelstva MČ Prahy 5 dne 16. 9. 2010 (následně schválené jako usnesení 25/25/2010).

 Tehdejší zastupitel Ing. Ondřej Velek podával návrh usnesení 25/25/2010 se znalostí všech tehdy dostupných informací. Jeho návrh usnesení ZMČ byl přijat všemi tehdy přítomnými zastupiteli ODS, ČSSD, ED, KSČM, i SZ. Žádný zastupitel nepovažoval informace v důvodové zprávě za nedostatečné či dokonce lživé, jak usuzuje Mgr. Ladislav Cirhan ve svém dopise – překvapivě jednomyslně přijaté usnesení ZMČ 25/25/2010 bylo dokonce završeno potleskem (viz níže část stenozáznamu).

 Na usnesení ZMČ 25/25/2010 a na návrh VŽP navázala i nová RMČ svým usnesením 3/76/2011 z 25.1.2011.

 Podle přílohy, dříve neveřejné žádosti firmy NAVATYP a.s. z 2007, je vidět, že firma NAVATYP a.s. (zjevně se souhlasem vlastníka pozemku Mgr. Ladislava Cirhana) navrhovala změnit územní plán v části lokality VKP Spiritka na stavební parcely.

 I pro tuto hrozbu Výbor ŽP 11.7.2011 po diskusi přijal návrh usnesení, že VŽP nedoporučuje RMČ ani ZMČ reagovat na žádosti Mgr. Ladislava Cirhana o jakékoli zpochybnění nebo dokonce revokaci usnesení ZMČ 25/25/2010 z 16.9.2010 „Stanovisko ZMČ Prahy 5 k ochraně a registraci Významného krajinného prvku Společenstva křídových pramenů Pod Spiritkou (VKP Spiritka)“ ani navazující usnesení RMČ č. 3/76/2011 z 25.01.2011.

 Na návrh předsedy VŽP Ondřeje Velka  naopak výbor ŽP doporučil redakci radničního zpravodaje Pětka k tématu VKP Spiritka zpracovat reportáž a také uložil zveřejnit dopisy Mgr. Ladislava Cirhana a JUDr. Jaroslava Radila (z 1.4.2011) na internetových stránkách VZP www.praha5.cz.

 

Přílohy:

Usnesení  ZMČ a RMČ k ochraně VKP SPIRITKA  – viz níže

Část stenozáznamu z 16.9.2010 – viz níže

Dopis Mgr. Ladislava Cirhana – v příloze PDF

Dopis JUDr.  Jaroslava Radila – v příloze PDF

Návrh fy. NAVATYP a.s. na změnu územního plánu 2007 – v příloze PDF

Usnesení ZMČ

Č. zast.

Rok

Název

25

16.09.2010

Usnesení RMČ

Č.

Rok

Název

 

 

 

3

25.01.2011

 
Část stenozáznamu jednání  26. ZMČ Praha 5 z 16.9.2010  
 
.. k bodu 26 – stanovisko ZMČ k ochraně a registraci významného krajinného prvku společenstva křídových pramenů Pod Spiritkou. Slovo má předkladatel.

 

P.  V e l e k :

            Přečtu nejprve usnesení, protože je dlouhé a důvodovou zprávu pouze okomentuji, protože jste se s ní – doufejme – částečně seznámili. Zastupitelstvo pouze bere na vědomí určité informace – to je první bod.

            Druhý bod, který je důležitý: nesouhlasí s využitím části území VKV Spiritka pro bytovou výstavbu a požaduje obnovení ochrany významného krajinného prvku Spiritka v plném rozsahu jako nezastavitelného území také v novém územním plánu Prahy.

            To je jádro sdělení, které vás prosím promyslet.

            Pak tam jsou ukládací formule, které směřují k tomu, abychom byli dobře informováni. Není komu ukládat než starostovi, protože ukládání radě je v tomto momentu asi neefektivní. Tady je uloženo zástupci starosty prověřit za účasti veřejnosti zdůvodnění odboru ochrany přírody Magistrátu Prahy z června t. r. o zrušení registrace významného krajinného prvku Spiritka.

            Prosím, abyste si všimli, že tam došlo k překlepu. Věta pokračuje, ale je to usnesení, které je pod bodem 1.4. Usnesení 1.1. je prověřit za účasti veřejnosti zdůvodnění rozhodnutí odboru ochrany přírody.

            Druhý bod je zajistit zveřejnění dokumentu k významnému krajinnému prvku. Myslím si, že bychom se tím měli pochlubit, je škoda, abychom o některých místech na naší městské části, která jsou chráněna, neměli zprávu a museli občany na svých webech informovat veřejnost.

            Jestliže bude schválen bod 2, že nesouhlasíme, v tomto případě je logický bod, aby starosta požádal útvar rozvoje města, neboli Magistrát hl. m. Prahy, aby až do nového vyhlášení registrace, která je slíbena, neprováděl Magistrát žádné kroky ke změnám územního plánu na pozemku VKP Spiritka, to znamená ani přípravné diskuse, které by toto území ohrožovaly.

            Poslední bod 1.4: projednat za účasti veřejnosti obnovení registrace v plném rozsahu, jak byla vyhlášena před 10 lety.

            Tím jsem odrecitoval, co považuji za jádro problému. Významný krajinný prvek je pod usedlostí Spiritka, je to bývalá cihelna, která se stala lety nepoužívání útočištěm různých živočichů. Tento pozemek, který by z logiky věci měl zůstat v majetku města, měl by být vyhlášen v registru významných krajinných prvků, určitými zájmovými kroky určitých privátních osob se veřejný zájem na ochranu tohoto území změnil. Magistrát vydal na základě nám známých dokladů, nebo nám neznámých dokladů, že jsou rozhodnutí zjevně nepravdivá nebo nesprávná, rozhodnutí o dočasném zrušení ochrany. Dočasné zrušení v mailu od paní magistry z odboru ochrany přírody zní tak, že Magistrát znovu ochranu vyhlásí. Je velké nebezpečí, že vyhlásí rozsah významného krajinného prvku v menším rozsahu, protože mezitím ZHMP, které bylo částečně chybně informováno o významu tohoto území, odsouhlasilo jeho prodej do soukromých rukou. Soukromý majitel se snaží zhodnotit území tak, aby část území mohla být využita jako stavební parcela.

            Tam privátní a veřejný zájem jdou proti sobě. S kolegy z klubu jsme o této věci informováni, že by bylo dobré, aby se věc osvětlila, aby tady byl vidět veřejný zájem i na úrovni naší samosprávy. Vyjádřili jsme se k tomu, že na Praze 5 je spousta stavebních parcel, které se dají použít a není vhodné, abychom přihlíželi k tomu, že zastupitelé hl. m. Prahy berou naší městské části z přírodního hlediska velice zajímavé území.

            Co je pro mne dramaticky smutné, že se tam provedlo úředníky Magistrátu několik „manipulací a chyb“ – ať je to v uvozovkách, protože se už také stalo, že obránci tohoto území byli žalováni pro pomluvy.

            Byl bych rád, kdybychom vyjádřili veřejný zájem o to, aby toto území bylo chráněné. Chráněné zatím jen našimi slovy, rozhodnutí se dělají nad námi v podobě nového územního plánu a návrhů na změny územního plánu.

            Dovolil jsem si pozvat pana  Nejdla z občanského sdružení, který by byl schopen zodpovědět dotazy, případně říci věci, které jsem neřekl. Podstatné je, abyste položili dotazy, na čem kvalita VKP stojí a proč bychom měli v tomto momentu nesouhlasit s využitím tohoto území pro bytovou výstavbu. Kdyby tyto dotazy padly, kolega z občanského sdružení je ochoten vám odpovědět.

            To je v krátkosti to, co je meritem věci. Jsem rád, že jste tento bod nechali v programu. Je to nepolitická věc, území je atraktivní částečně pro nějakou výstavbu, ale výstavba není ve veřejném zájmu pro Prahu 5. Byly i předchozí postoje rady i zastupitelstva, že toto území chceme chránit a že nesouhlasíme s jeho zástavbou. Byl bych rád, kdybychom směřovali k tomuto našemu dnešnímu vyjádření.

 

P.  H o r á k :

            Kolega Smetana.

 

P.  S m e t a n a :

             V tomto materiálu bych podpořil kol. Velka. Myslím si, že i naše strana – sociální demokracie – si myslí, že by se tam masivní výstavba, která probíhá na Praze 5, už měla omezit. Heslo stop masivní výstavbě se týká i tohoto chráněného území. Určitě bychom měli podpořit vyjmutí, aby se výstavba v tak velkém rozsahu na Praze 5 konečně omezila.

 

P.  H o r á k :

            Dalším přihlášeným je pan kolega Skalický.

 

P.  S k a l i c k ý :

            Chtěl bych nestandardně poděkovat kol. Velkovi za to, že upozornil na okolnost, která je nekonsistentní s minulými rozhodnutími městské části, kdy městská část podporovala tuto ochranu. Rozhodně s tím souhlasím.

 

P.  H o r á k :

            Dle je přihlášen kolega Škaloud.

 

P.  Š k a l o u d :

            Mám otázku na předkladatele, může to odpovědět on, nepotřebuji na to zástupce občanského sdružení. Předkladatel sděluje, že chci v bodu 1.1. prověřit za účasti veřejnosti zdůvodnění OOP MHMP zrušení registrace VKP. Nejsem v tom odborník, ale domnívám se, že zdůvodnění orgánu, který pracuje ve správním řízení podle správního řádu těžko může někdo veřejně projednávat. To je jako byste chtěl, abyste veřejně projednávali nějaké stanovisko odboru výstavby nebo stavebního odboru. Nevím, jen se domnívám, že toto možná nebude to pravé. Můžete udělat jakékoli setkání s kýmkoli, třeba s občany, sám si to interpretovat volným způsobem a pak to rozesílat do médií, jak to bývá zvykem. Nemám ale pocit, že je to přímo nutné nebo možné toto provádět jako součást právního řádu. Pokud mi odpovíte, zkuste to říci stručně, předchozí projev byl velice dlouhý a pochopil jsem ho hned na začátku.

 

P.  H  o r á k :

            Dalším přihlášeným je kol. Gál.

 

P.  G á l :

            Nejsem obvykle pro to, aby za každou byly nerealizovány nové stavby, ale myslím si, že v tomto případě bychom se měli jako zastupitelstvo postavit za zachování této rezervace a podpořit upravené usnesení pana Velka tak, abychom se nedostávali do kolize se správním řádem.

 

P.  H o r á k :

            Pan kolega Najmon.

 

P.  N a j m o n :

            Mám otázku na pana předkladatele, protože tuto lokalitu znám od 70. let. Chci se ujistit – jak je Spiritka směrem dolů, tak je to ten široký pás nad Zdíkovskou? Byly tam rybníčky. Je to celý pás nad tím? (Odpověď: Ano.)

 

P.  H o r á k :

            Dalším přihlášeným je kol. Kudrys.

 

P.  K u d r y s :

            Také nestandardně poděkuji kol. Velkovi a Zeleným za bdělost, protože si myslím, že tato věc je důležitá a krajinný prvek by měl být zachován. Jsem rád, že aspoň jednou zafungovali. Nechtěl bych, aby to byla ošklivá výtka.

            Čtu-li bod I., nejsem si jist tím, co tam je a o čem by se mělo hlasovat. To, co říkal pan senátor, chtělo by to nějakým způsobem upravit nebo změnit. Důležitý je bod II, ten považuji za klíčový. U bodu I. mi to připadá minimálně kostrbaté. Nechám si to vysvětlit.

 

P.  H o r á k :

            Chtěl bych říci, že už v r. 2000, kdy byl vyhlášen tento přírodní ochranný prvek, tak pro tuto úpravu a tento návrh tenkrát hlasovala celá rada městské části. Tenkrát jsme to podpořili. Od té doby se tam odehrála celá řada různých věcí, ať došlo ke stržení pramenů, které tam způsobila zástavba, tak potom k převodům majetkovým atd. Věc není jednoduchá. O tom, že byla ochrana přírodního prvku sejmutá, pokud vím, městská část neměla informaci.

            Diskusi končím, protože není nikdo přihlášen. Dávám slovo předkladateli.

 

P.  V e l e k :

            Pro jednoduchost navrhuji zrušit bod I. bez náhrady, ponechat bod II. jako bod I. a v ukládací formulaci zrušit bod 1.1. – prověření zdůvodnění, protože si myslím, že informace zastupitelé mají. Máme tady Milana Jančíka jako zastupitele hl. m. Prahy, který pro to hlasoval nekonsistentně, ale to není důležité. Máme cesty, jak se dostat k informacím a není potřeba ukládat místostarostovi, aby to prověřoval. Není to žádné rýpání, děkuji za podnět. Nebylo to myšleno jako vměšování se do správního řízení. Formulace je postavena na jednom mailu pracovnice. Není to prověření, že by šlo o rozporování, ale jednalo se o diskusi argumentů. Občanskému sdružení, které se o tom dozvědělo, se může nějaká informace nedostávat. Lapidární mail pracovnice o tom, že je to zrušeno a budeme to dělat znovu, není dostatečný. To bylo jádro problému.       Pro jednoduchost a večerní hodinu bych bod 1.1. jako předkladatel zrušil.

            Pak tam jsou věci o zveřejnění. Myslím, že to není konfliktní, můžeme to hlasovat po bodech.

            Bod 1.3 říká totéž co říká bod II, že nechceme, aby do doby vyhlášení nové VKP se prováděly nějaké operace. Je to jen informace předaná na HMP, aby u nás nezůstala, abychom to nemuseli dělat nějakým sekundárním nástrojem. Starosta by informoval pracovníky na HMP a není to překračování pravomocí.

            Prosím, zda byste dali souhlas k tomu, aby vystoupil občan z občanského sdružení pan Karel Nejdl, který je předsedou společenstva pro ochranu křídových pramenů pod Spiritkou. Poznali byste ho pro případné bilaterální diskuse, protože je to téma zajímavé i pro vás, a aby doplnil, jestli by se k mé dlouhé řeči, která byla jasná hned na začátku, dalo ještě něco vysvětlit.

 

P.  H o r á k :

            Dám procedurálně hlasovat o vystoupení pana Nejdla na zastupitelstvu. Pro 27. Vystoupení bude umožněno. Prosím, aby v souladu s jednacím řádem nebylo delší než tři minutu.

 

P.  N e j d l :

            Jsem předsedou občanského sdružení, které se zabývá ochranou významného krajinného prvku.

            K předkládacímu návrhu mám technickou poznámku. Pozemek není 2700 metrů, ale 25 tisíc metrů, je podstatně větší.

            Význam tohoto místa spočívá v tom, že je tam souvislý pás zeleného od Bílé Hory až po Kinského zahradu a Petřín. Na jižní stráni, která je ze všech stran schovaná domy, uprostřed by vzniklo několik bytových domů. Byly tady dva různé návrhy, podle jednoho by vzniklo 5 bytových domů, podle druhého 7, počítejme, že by tam bylo 100 – 200 bytů. Daná lokalita by se zahustila.

            Nás zajímá to, že tato jižní stráň je geologický fenomén Prahy 5, což bychom si měli vážit. Stéká tam voda z Bílé Hory. Protože tam jsou jílovité půdy, voda je velice kyselá, agresivní, pro stavbu nevýhodná. Když se okolo války přerušila činnost cihelny, daná lokalita byla „bohem zapomenutá“, pouze se tam zavážel stavební odpad, když se stavěla motolská nemocnice i nějaké domky okolo. Daná lokalita tím, jak se do ní nezasahovalo, získala velice široké spektrum různých přírodních druhů. Díky tomu, že se v rýze, která vznikla těžením hlíny pro cihelnu, držela voda, způsobilo to, že se to stalo přirozeným střediskem migrace živočišstva mezi Bílou Horou až zahradou Kinských. Kdybychom uprostřed této migrační cesty udělali překážku, díky stavbě zaručeně odvedli vodu, celá lokalita ztrácí efekt a všechno se obrací v niveč.

 

P.  H o r á k :

            Předávám slovo návrhovému výboru.

 

P.  N a j m o n :

            Prosím pana Velka.

 

P.  V e l e k :

            Děkuji za to, že tady panovala poměrně vysoká shoda. Zrušil bych celý bod I. Není potřeba konstatovat vzetí na vědomí.

 

P.  N a j m o n :

            Z bodu II. se stává bod I., z bodu III. se stává bod II, škrtá se 1.1. Další body jsou přečíslovány.

 

P.  V e  l e k :

            Pokud schválíme nový bod I, tak další body jsou nesmyslné hlasovat samostatně. Navrhuji hlasovat en bloc v upraveném návrhu.

 

P.  H o r á k :

            Prosím o hlasování. Pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. (Potlesk) Gratuluji.

 

Přílohy ke stažení