Poplachový monitorovací systém HMP finanční rozpočet

22/02/2001

Předkladatel: M. Jančík, zást.starosty
Poplachový monitorovací systém hl.m. Prahy – finanční rozpočet

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. b e r e n a  v ě d o m í
finanční rozpočet na 1. etapu zabezpečení objektů Městské části
Praha 5 napojením na Poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy

II. s c h v a l u j e
vyčlenění částky 1 316 000,-Kč z odvodů části výtěžku za provozované
výherní přístroje na zabezpečení objektů pro napojení na Poplachový
monitorovací systém hl. m. Prahy v 1. etapě

III. u k l á d á
M. Jančíkovi, zást. starosty
1. realizovat všechny kroky související s výběrem zhotovitele koncové
části, spočívající v technickém zabezpečení objektů pro napojení na
Poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy, dle Zákona č.199/1994 Sb.
Termín: 30/04/2001

2. podepsat smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem koncové části a
smlouvy o napojení objektů na Poplachový monitorovací systém hl. m.
Prahy
Termín: 30/06/2001

3. zajistit prostřednictvím vybraného zhotovitele koncové části
vybavení objektů elektronickým signalizačním zařízením, po realizaci
předat zařízení do evidence příslušným útvarům
Termín: 31/01/2002

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě