Oddělení organizační a sekretariáty

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu

1. Petice

2. usnesení RMČ, ZMČ, Výbory, Komise *

3. interpelace * členové ZMČ směrem k zastupitelům MČ Praha 5, k tajemníkovi Úřadu MČ Praha 5

V jakém případě ve věci jednat Ad 1.  Petice jsou žádosti, návrhy a stížnosti ve věcech veřejného nebo společného zájmu.
Charakteristika úkonu

Ad 1. Dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Ad 2. dle jednacích řádů

Ad 3. dle jednacího řádu ZMČ

https://www.praha5.cz/jednaci-rady/

Výsledek úkonu

Ad 1. Dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, Odbor Kancelář MČ Praha 5, Oddělení organizační, ve spolupráci s RMČ Praha 5, který petici vyřizuje, je povinen tomu, kdo ji podal nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru, do 30 dnů odpovědět.

Ad 2. neodpovídá se

Ad 3. dle jednacího řádu ZMČ,  odpovídá zastupitel

Kdy věc řešit
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Ad 1. dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

Ad 2.  https://www.praha5.cz/ SAMOSPRÁVA

Ad 3. Interpelace písemně vždy na jednání ZMČ, odpověď dle JŘ ZMČ do 30 dnů https://www.praha5.cz/jednaci-rady/

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Ad 1. ÚMČ Praha 5 – podatelna

Ad 2. nepodává se

Ad 3. na jednání ZMČ P5

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy Petice jsou žádosti, návrhy a stížnosti ve věcech veřejného nebo společného zájmu. Musí být písemné, a musí pod ní být uvedeno jméno, příjmení a bydliště těch, kdo ji podávají, respektive další náležitosti dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Jestliže podává petici petiční výbor, musí být uvedena jména, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.
Sankce
Působnost samospráva
Oblast samospráva
Klíčová slova Petice, usnesení, interpelace
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Zveřejněný výsledek

–          http://p5mssrv44:8610/#!VyhledaniJednani

–          v sekci samospráva https://www.praha5.cz/

–          rada https://www.praha5.cz/sekce/rada/

–          zastupitelstvo https://www.praha5.cz/sekce/zastupitelstvo/

–          výbory https://www.praha5.cz/sekce/vybory/

–          komise https://www.praha5.cz/sekce/komise/

–          jednací řády  https://www.praha5.cz/jednaci-rady/

–          interpelace https://www.praha5.cz/interpelace/

–          historie samospráv https://www.praha5.cz/historie-samosprav/

–          petice https://www.praha5.cz/kategorie/petice/

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

 

*(není orgánem veřejné moci)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě