Oddělení správy a pronájmu bytů

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Pronájem bytu
V jakém případě ve věci jednat Fyzická osoba, právnická osoba
Charakteristika úkonu Uzavření nájemní smlouvy
Výsledek úkonu Nájemní smlouva
Kdy věc řešit
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Průkaz totožnosti, dále vyplněný formulář a doložené přílohy dle typu žádosti (přílohy jsou vyjmenované na formuláři)
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky datovou schránkou, žádost opatřit uznávaným elektronickým podpisem
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Osobně v budově ÚMČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, odbor bytů a převodů nemovitých věcí, 5. patro nebo doručit poštou na adresu ÚMČ Praha 5. (https://www.praha5.cz/pronajem-bytu)

 

Žádosti o pronájem bytu
ze sociálních důvodů, pro seniory:

Dana Roubíčková, č. dveří 524, tel.: 257 000 136,
e-mail: dana.roubickova@praha5.cz
pro preferované profese:

Mgr. Marcela Justová, č. dveří 518, tel.: 257 000 478,
e-mail: marcela.justova@praha5.cz

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

 

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

 

Opravné prostředky
Časté dotazy

Kde najdu, zda mohu žádat o pronájem nebo se zúčastnit nabídkového řízení na pronájem obecního bytu?

Podmínky pro zařazení žadatele do evidence daného typu žádostí se řídí dle platných Zásad bytové politiky

https://www.praha5.cz/zasady-bytove-politiky-mc-praha-5/

Nabídková řízení se řídí vždy platnými podmínkami daného řízení.

Kde najdu, zda je vypsáno nabídkové řízení na pronájem obecního bytu?

Každé nabídkové řízení je zveřejněno na Úřední desce https://www.praha5.cz/uredni-deska-umc-praha-5/

v části Odbor bytů a převodů nemovitých věcí.

Kde najdu formuláře pro podání žádosti o byt?

V menu Potřebuji vyřídit -> Formuláře pro stažení a poté Oddělení správy a pronájmu bytů

(https://www.praha5.cz/kategorie/formulare-ke-stazeni/formulare-ke-stazeni-odbor-bytu-a-privatizace/formulare-ke-stazeni-oddeleni-spravy-bytu-a-pronajmu-bytu-a-socialniho-bydleni/)

Sankce
Působnost Samostatná působnost
Oblast Bydlení
Klíčová slova pronájem bytu, byty ze sociálních důvodů, byty pro seniory, byty pro preferované profese, nabídkové řízení na pronájem bytu
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

* (není orgánem veřejné moci)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě