Pohonné hmoty – nové parametry a podmínky činnosti ve výrobě a zpracování paliv a maziv a distribuci pohonných hmot

23/09/2013

Dnem 1. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Novou právní úpravou se stanovují nové parametry a podmínky, při jejichž splnění bude osoba oprávněna zahájit a vykonávat činnost ve výrobě a zpracování paliv a maziv a distribuci pohonných hmot.

Tyto činnosti budou po účinnosti tohoto zákona koncesovanou živností:

  • Distributoři pohonných hmot budou muset splňovat i další požadavky, a to spolehlivost distributora, jeho odborného zástupce (byl-li ustanoven) a jeho statutárních orgánů (v případě distributorů – právnických osob); spolehlivost bude podmínkou kladného stanoviska celního úřadu pro získání živnostenského oprávnění. Pro výkon činnosti distribuce pohonných hmot však nebude postačovat získání koncese, distributoři pohonných hmot se budou muset před zahájením činnosti navíc registrovat u celního úřadu
  • Podmínkou registrace je bezdlužnost vůči orgánům finanční a celní správy, neexistence nedoplatku na pojistném na sociální zabezpečení, na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Dále bude distributor povinen složit kauci v zákonem stanovené výši
  • Stávající podnikatelé, kteří hodlají pokračovat v distribuci pohonných hmot, mají pouze 1 měsíc od nabytí účinnosti zákona na to, aby požádali živnostenský úřad o koncesi, poskytli kauci celnímu úřadu a podali u něj přihlášku k registraci. Podle přechodných ustanovení není rozhodné, v jakém pořadí podají žádost o koncesi a přihlášku k registraci. Nicméně včasné podání žádosti o koncesi je jednou z podmínek, které musí distributor pohonných hmot splnit, aby mohl být zapsán v registru distributorů v režimu přechodných ustanovení zákona o pohonných hmotách
  • Je povinností distributora pohonných hmot a provozovatele čerpací stanice nakupovat na území České republiky pohonné hmoty pouze od osoby registrované jako distributor pohonných hmot, nebo na čerpací stanici zapsané v evidenci čerpacích stanic (§ 5a zákona o pohonných hmotách)
  • Povinností distributora pohonných hmot je kdykoli v průběhu podnikání předložit na výzvu celního úřadu výše uvedené doklady prokazující bezúhonnost. Délku lhůty obecně upravuje ustanovení § 32 daňového řádu. Jen zcela výjimečně může celní úřad stanovit lhůtu kratší než 8 dní (§ 32 odst. 2 daňového řádu)

Zdroj: MPO

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě