Podzimní volby – Informace pro naše občany pracující a zdržující se v zahraničí

09/07/2014

Možnost hlasovat ve volbách v souvislosti s vyškrtnutím ze stálého seznamu voličů

Důležité je vědět, že voliči jsou pro všechny druhy voleb vedeni ve stálém seznamu voličů, a to podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Má-li některý volič bydliště mimo území České republiky, může v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů. To se týká většinou těch osob, které se v zahraničí zdržují dlouhodobě pracovně nebo jsou zaměstnanci našich zastupitelských úřadů.

Zvláštní seznam vedený našimi velvyslanectvími, generálními konzuláty a konzuláty ČR v zahraničí má charakter stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem na území České republiky. Ustanovení § 4 posledně citovaného zákona stanoví, že každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů. Uvedená zásada jednoho zápisu do trvale vedeného seznamu voličů tak musí platit pro všechny druhy voleb. U jména ve stálém seznamu voličů je uvedena poznámka, že voliči byli vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů z důvodu své žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem.

Pro volby do zastupitelstev obcí a do Parlamentu ČR se tak nevytváří nový seznam voličů, ale je v souladu s příslušnou právní úpravou využíván stálý seznam voličů vedený podle zákona č. 491/2001 Sb. Z toho plyne, že voliči, u jejichž jména je ve stálém seznamu voličů uvedena poznámka o vyškrtnutí z důvodu zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, mohou ve volbách hlasovat v případě návratu na území České republiky pouze tehdy, požádají-li příslušný zastupitelský úřad, v jehož zvláštním seznamu jsou zapsáni, o vyškrtnutí.

V případě, že je volič zastupitelským úřadem na základě vlastní žádosti vyškrtnut ze zvláštního seznamu voličů, dostane o této skutečnosti potvrzení, které je třeba uschovat. Pokud chce volit ve volebním okrsku dle trvalého pobytu, je nutné, aby toto potvrzení odevzdal přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. V našem případě to bude Úřad městské části Praha 5, odbor občanskosprávní, který sídlí v budově Štefánikova 13-15, 1. patro. Úřad na základě předloženého potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zruší u zápisu dotyčného voliče údaj o vyškrtnutí; zároveň má volič možnost si při této příležitosti ověřit správnost ostatních údajů.

Potvrzení lze předložit nejpozději v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu. Příslušná okrsková volební komise pak voliče dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasování.

Informaci přinášíme proto, abychom se vyhnuli telefonickému vysvětlování voličům ve dnech voleb, že pokud jsou ke dni voleb zapsáni ve zvláštních seznamech u našich ZÚ v zahraničí, odvolit skutečně v rámci jejich trvalého pobytu nemohou. Na nás i na členy okrskových volebních komisí se pak zlobí zbytečně.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě