Podpora podnikání – akční plán podnikání 2020

09/09/2015

Po skončení veřejných konzultací, jejichž cílem bylo získat názor nejširšího okruhu subjektů na otázku, jak v EU posílit podnikání, zveřejnila  Evropské komise  “Akční plán podnikání 2020” (dále jen “APP2020”). Je zřejmé, že podpora podnikání je důležitá pro růst hospodářství a tvorbu pracovních míst a že malé a střední podniky jsou největším zdrojem nových pracovních míst, kterých ročně vytvoří přibližně 4,1 milionu. V Evropě však narážíme na problém určitého nezájmu o podnikání: zatímco v EU má zájem podnikat 45% osob, u našich konkurentů v USA je to 55% a v Číně dokonce 71%.

  1. Vzdělávání budoucích podnikatelů (podnikatelské vzdělání součástí kurikula na základních školách)
  2. Optimalizace podnikatelského prostředí
  3. Vytvoření dobrých podmínek pro specifické skupiny s přihlédnutím k jejich osobitým potřebám

Evropská komise (dále jen “EK”) reaguje na vleklou ekonomickou krizi, která s sebou nese také vysokou míru nezaměstnanosti zavedením  APP2020. Důvodem pro tuto iniciativu je fakt, že malým a středním podnikům se dlouhodobě nedaří dostat se zpět na úroveň před příchodem krize a bohužel ani stávající podmínky podnikatelského prostředí k takovému návratu příliš nenapomáhají. EK si vytyčila za cíl tyto podmínky zlepšit a také oslovit specifické skupiny těch, kteří dosud příliš nepodnikají a umožnit také jim snadnější start.

K opětovnému ekonomickému růstu evropského regionu může dle EK napomoci podnikání a proto se rozhodla jeho podporu v příštích letech zvyšovat. Růst evropských firem je pomalejší než růst podniků v USA, zájem o podnikání jako alternativu klasického zaměstnání se v evropském kontextu také mírně snižuje. Přitom jsou to právě nově začínající společnosti, které vytvářejí nejvíce nových pracovních příležitostí a jsou proto na trhu práce nepostradatelné.

APP2020 se zaměřuje specificky na malé a střední podnikání a podnikání marginalizovaných skupin, které mají pozici na poli podnikání ztíženu. Jde zejména o seniory, mladé lidi, nezaměstnané a ženy. Tyto skupiny jsou velkým podnikatelský potenciálem – jen je potřeba poskytnout jim lepší podmínky (či spíše odstranit bariéry), aby se mohli uplatnit na trhu práce.

EK si rovněž klade za cíl odbourání strukturálních překážek podnikání, podporu modelu tzv. business angels a navýšení podpory ve všech stádiích podnikání, včetně zajištění přístupu k financím pro začínající podnikatele formou mikroúvěrů. Pro ženy pak chce EK vytvořit celoevropskou síť mentorek, které mohou pomoci začínajícím podnikatelkám při budování businessu od samého počátku. Národní vlády jsou EK vyzývány k vybudování zázemí, které je nutné ke slaďování rodiny a práce, tedy především sítě dostupných školek. Státy by kromě zajištění zázemí měly vytvořit také vlastní strategii podpory ženského podnikání, která zohlední překážky, které jsou v dané zemi nejproblematičtější.

Více informací najdete zde.

V níže uvedené příloze dále naleznete plné znění zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: Evropská komise, Investorský portál, MPO

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě