Podmínky pro voliče z členských států EU pro hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí

02/07/2014

Volební právo občanů členských států EU je dáno zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění předpisů pozdějších, a to konkrétně v ust. § 4 odst. 1, který stanoví:

Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen “volič”); do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením anebo městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části.

Cizí volič musí být zapsán do dodatku voličského seznamu:

Dodatek vede obecní úřad pouze pro účely voleb do zastupitelstev obcí, a to pro voliče, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let, není státním občanem České republiky, ale je státním občanem státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a dále jestliže je v obci v den voleb přihlášen k trvalému pobytu.

Do dodatku však zapíše obecní úřad tohoto voliče pouze na základě jeho vlastní žádosti. Žádost o zápis do dodatku může volič – občan jiného smluvního státu – podat kdykoli do jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb v 16.00 hodin, tj. 8.10.2014. Až do uzavření dodatku je rovněž možno provést zápis do dodatku, pokud volič splňuje všechny zákonem o volbách do zastupitelstev obcí stanovené podmínky pro tento zápis. Pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 5 a do Zastupitelstva hlavního města Prahy žádosti přijímá Úřad městské části Praha 5, odbor občanskosprávní v kanceláři č. 125, která je na 1. poschodí budovy Štefánikova 13-15. Bližší informace lze získat na telefonních číslech 257 000 991 a 257 000 543.

Formu ani náležitosti žádosti o zápis do dodatku zákon o volbách do zastupitelstev obcí neupravuje. Žádost proto může být podána písemně nebo osobně a musí z ní být patrno, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku. Žadatel musí uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost a adresu trvalého pobytu, aby obecní úřad mohl prostřednictvím Cizinecké policie ověřit státní občanství a místo trvalého pobytu žadatele a následně provést zápis do dodatku. Nepovinnými údaji jsou pak místo, kde byl volič naposledy v členském státě zapsán do seznamu voličů a stát a místo narození. V případě osobní žádosti není písemná forma vyžadována, neboť příslušný pracovník Úřadu o žádosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.

V současné době mohou být do dodatku zapisováni na základě vlastní žádosti pouze občané ostatních členských států EU, neboť Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii (Sdělení č. 44/2004 Sb.m.s.) má zatím jako jediná charakter mezinárodní smlouvy, která splňuje náležitosti stanovené zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. Ostatními členskými státy EU jsou: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. Žádnou jinou mezinárodní smlouvou, na základě které by byl možný zápis voličů, kteří jsou státními občany jiných než členských států EU, do dodatku, dosud není Česká republika vázána.

Státní občan jiného členského státu EU, který splňuje podmínku věku a trvalého pobytu, nemá omezenu svéprávnost k výkonu volebního práva, není zákonem omezen na osobní svobodě z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, může být uveden na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva obce, i když nepožádal o zápis do dodatku.

Státní občan jiného členského státu EU, který splňuje podmínky pro přiznání práva volit do zastupitelstev obcí na území České republiky, může podepsat petici podporující kandidaturu volební strany typu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, i když nepožádal o zápis do dodatku.

Státní občan jiného členského státu EU, který splňuje podmínky pro členství v okrskové volební komisi podle § 17 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, může být členem okrskové volební komise, i když nepožádal o zápis do dodatku. Vzhledem k tomu, že současně proběhnou volby do Senátu Parlamentu ČR a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění předpisů pozdějších toto právo neposkytuje, členství v OVK možné pro občana jiného členského státu EU je tím suspendováno.

Je třeba upozornit na skutečnost, že pokud volič jiného členského státu EU nepožádal o zápis do dodatku voličského seznamu na Úřadě, tak už nemůže učinit přímo ve volební místnosti prostřednictví okrskové volební komisi, i když prokáže svoje občanství a trvalý pobyt.

Odbor občanskosprávní, JUDr. Jan Dufek

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě