Podmínky a způsob hlasování ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 5 a Zastupitelstva hlavního města Prahy.

18/08/2014

Volby do zastupitelstev obcí na území České republiky vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným pod č. 112/2014 Sb. a rozeslaným 20.6.2014 (k volbám do Senátu P ČR přinášíme samostatný článek).

Volby do zastupitelstev obcí, v našem případě do Zastupitelstva městské části Praha 5 a Zastupitelstva hlavního města Prahy se konají ve dvou dnech:

v pátek 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR není při volbách do zastupitelstev obcí možné. K tomu, aby byl  volič opětovně zapsán ve stálém seznamu voličů vedeném obecním úřadem (v našem případě ÚMČ Praha 5), musí požádat příslušný zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a o tomto předložit potvrzení buď úřadu nebo okrskové volební komisi.

Volič

Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (doposud se týká pouze občanů ostatních členských zemí EU*), do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením anebo městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části.

*Ostatní země EU: Belgické království, Dánské království, Spolková republika Německo, Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Rakouská republika, Portugalská republika, Finská republika, Švédské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika, Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko, Slovenská republika, Bulharská republika, Rumunská republika a Chorvatská republika).

Překážkami výkonu volebního práva jsou:


zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,

zbavení způsobilosti k právním úkonům,

zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo

výkon vojenské základní nebo náhradní služby, vyžaduje-li to plnění povinností z této služby vyplývajících, nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.

Volební místnost

Hned v úvodu upozorňujeme voliče na skutečnost, že v těchto volbách došlo ke změně umístění u 4 volebních místností. Volební místnosti č. 5053, č. 5054 a č. 5055 jsou přesunuty do družiny ZŠ praktická a ZŠ speciální Praha 5. Konkrétně se nacházejí na adrese Praha 5, V Cibulkách 1265/26. Volební místnost č. 5066 je pak nově umístěna v budově 3. Fakultní základní škole, V Remízku 9/919. Důvodem jsou rozsáhlé opravy ZŠ Beníškové a MŠ Kurandové.

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky všech volebních stran označené nápisem „vzor“, případná prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo prohlášení zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb (při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží); dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

 

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Jde-li o cizince (státního občana jiné členské země EU)*, ten se identifikuje průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož je občan oprávněn hlasovat na území ČR, potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Ve dnech konání voleb do Zastupitelstva MČ Praha 5, Zastupitelstva hl. m. Prahy a do Senátu Parlamentu České republiky pro volební obvod č. 21,  tj. dne 10.10. 2014 v době od 14.00 – 22.00 hod. a dne 11.10.2014 od 08.00 hod. – 14.00 hod. bude pro občany MČ Praha 5 a MČ Praha – Slivenec v dané době na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, přízemí, Štefánikova 13, 15, Praha 5, zajištěna služba a možnost zažádat si pro účel výkonu volebního práva o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platností 1 měsíc (OP). Je třeba sebou přinést 2 ks fotografií o rozměru 35 mm x 45 mm odpovídající současné podobě občana a zobrazující ho v předním čelném pohledu. V případě nahlášení ztráty, poškození, zničení a odcizení OP je nutné uhradit také správní poplatek ve výši 100,- Kč a předložit jiný doklad totožnosti (např. rodný list, cestovní doklad nebo řidičský průkaz). Ten se nehradí, jedná-li se o OP s prošlou lhůtou platností (v případě konání druhého kola voleb do Senátu ve dnech 17.10.2014 a 18.10.2014  bude tato služba rovněž zajištěna ve stejném časovém rozpětí).

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasování. Toto není možné u občanů dalších států Evropské unie, kteří se nezaregistrovali k volbám u Úřadu městské části Praha 5, a tudíž nejsou zapsáni do dodatku voličského seznamu (do tohoto není dodatečný zápis možný). Institut voličských průkazů u tohoto typu voleb není zřízen.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně. V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. Počet mandátů pro ZMČ Praha 5 byl stanoven na 45, v případě ZHMP bude voleno 65 zastupitelů. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe, případně v následující řadě. Volební stranou jsou politické strany, politická hnutí, jejich koalice, nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem.

Hlasovací lístky jsou opatřeny pro volby do ZHMP otiskem razítka MHMP, pro volby do ZMČ Praha 5 pak razítkem ÚMČ Praha 5. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 7. října 2014. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové sady hlasovacích lístku.

 

Způsob hlasování

Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou, neprůhlednou úřední obálku, která je opatřena úředním razítkem Úřadu městské části Praha 5, případně hlasovací lístky. Poté vstoupí volič do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků (tzv. zástěna). Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků si volič upraví hlasovací lístek dle těchto variant:

  1. Označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tímto rozhodnutím volič dává hlas kandidátům jím takto zvolené volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva.
  2. Označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoliv volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. Pokud by byl zaškrtáním tento stanovený počet překročen, byl by takový hlas neplatný. Do Zastupitelstva městské části Praha 5 se volí 45 zastupitelů, do ZHMP pak 65.
  3. Také lze oba výše uvedené způsoby kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z jiných volební stran. V tomto případě je hlas dán jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Je třeba mít na zřeteli, že hlasovací lístek je neplatný, pokud by volič označil křížkem více jak jednu volební stranu, případně opět označil více kandidátů než je volený počet členů zastupitelstva.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik stejných hlasovacích lístků. Neplatný je ovšem i hlas, kdy volič na hlasovacím lístku neoznačí ani jednu volební stranu, a ani jednoho kandidáta nebo nepoužil k vyjádření svého hlasu křížku ale jiný znak. Dále jsou neplatné hlasy, když volič označí křížkem na hlasovacím lístku více než jednu volební stranu, označí křížkem na hlasovacím lístku více kandidátů, než kolik se volí do daného zastupitelstva, případně volebního obvodu, jestliže jsou tyto vytvořeny (volební obvod do ZMČ a ZHMP v našem případě je jen jeden) . Úřední obálky budou barvy šedé (pro volby do Senátu P ČR budou žluté).

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič jedinou úřední obálku s hlasovacími lístky do ZMČ P 5 a ZHMP před okrskovou volební komisí do volební schránky. Pokud by volič vhodil omylem (z roztržitosti) do volební schránky např. občanský průkaz nebo klíče od bytu, bohužel tyto mu mohou být vydány až po skončení hlasovaní v sobotu 11. října 2014.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu sám upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Rovněž při volbách do zastupitelstev obcí umožňuje občanovi zákon hlasovat prostřednictvím přenosné hlasovací schránky. Volič tedy může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat Úřad městské části Praha 5 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. To však pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební místnost zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze stálého voličského seznamu Při tomto aktu členové okrskové volební komise musí postupovat tak, aby byla zachována tajnost hlasování. V ÚMČ Praha 5 žádosti o hlasování výše popsaným způsobem přijímají u odboru občanskosprávního paní Lenka Jungmannová, tel. 257 000 534, e-mail: lenka.jungmannova@praha5.cz a paní Hana Havlíková, tel. 257 000 196, e-mail: hana.havlikova@praha5.cz. Od občana je potřebné získat tyto informace: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, poschodí, ve kterém se byt nachází a jakým způsobem se okrsková volební komise dostane do domu. Vhodné je uvést i telefonní spojení na žadatele. Vzhledem k tomu, že dny voleb jsou stanoveny na pátek 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a na sobotu 11. října 2014 od 08.00 do 14.00 hodin, občan může uvést, zda preferuje návštěvu členů OVK první nebo druhý volební den. Tito se budou snažit vyhovět i žádosti uskutečnit návštěvu v některou hodinu, nicméně každému přání z provozních důvodů nebude možno vždy vyhovět. Občany současně prosíme, aby institut přenosné volební schránky nezneužívali.

Zjišťování výsledku voleb

Zjišťování výsledků tohoto druhu voleb je poměrně komplikované a je upraveno v ust. § 45 volebního zákona:

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování předaných okrskovými volebními komisemi zjistí, kolik hlasů bylo odevzdáno pro každého kandidáta na kandidátní listině a kolik pro každou kandidátní listinu. Dále zjistí celkový počet platných hlasů pro všechny kandidátní listiny a která z kandidátních listin získala méně než 5 % z celkového počtu platných hlasů poděleného voleným počtem členů zastupitelstva a vynásobeného počtem jejích kandidátů, nejvýše však voleným počtem členů zastupitelstva; k takovýmto kandidátním listinám a hlasům pro ně odevzdaným se při dalším zjišťování výsledků voleb a přidělování mandátů již nepřihlíží. Zjistí-li Český statistický úřad, že do dalšího zjišťování výsledků voleb nepostupují alespoň 2 kandidátní listiny, snižuje se hranice 5 % postupně vždy o 1 % až do splnění uvedené podmínky. Dále zjistí, zda bude takto obsazena alespoň nadpoloviční většina mandátů, popřípadě celkový počet přidělených mandátů bude v rámci celé obce větší než 5. Nebude-li uvedená podmínka splněna, snižuje dále procentní hranici postupně vždy o další procento až do splnění i této druhé podmínky. Byla-li pro volby do příslušného zastupitelstva podána 1 kandidátní listina, k hranici 5 % se nepřihlíží. Poté dělí celkový počet platných hlasů, který obdržela postupující kandidátní listina, postupně čísly 1, 2, 3 a dále vždy číslem o jedno vyšším tak, aby počet dělících operací odpovídal počtu kandidátů, kteří jsou na kandidátní listině.

Podíly vypočítané způsobem uvedeným v předchozím odstavci seřadí Český statistický úřad podle jejich velikosti až do počtu mandátů, které mají být při volbách do zastupitelstva obce přiděleny. Za každý podíl obsažený v této početní řadě získá kandidátní listina jeden mandát. V případě rovnosti podílu je rozhodující celkový počet hlasů, který získala kandidátní listina, a je-li i tento stejný, rozhodne los.
Český statistický úřad přikáže mandáty přidělené kandidátní listině na ní uvedeným kandidátům podle pořadí, v jakém jsou uvedeni na kandidátní listině, pokud nedojde ke změně pořadí dle dalšího odstavce.

Český statistický úřad vydělí celkový počet hlasů odevzdaných pro volební stranu počtem kandidátů této volební strany. Má-li některý z kandidátů nejméně o 10 % více hlasů, než je takto stanovený průměr vyjádřený celým číslem bez zaokrouhlení, postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takových kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů, které byly pro ně odevzdány; v případě rovnosti hlasů mezi postupujícími kandidáty je rozhodující původní pořadí kandidátů na kandidátní listině.

Kandidáti, kteří neobdrželi mandát, se stávají náhradníky v pořadí stanoveném podle předchozích odstavců. V případě rovnosti hlasů je rozhodující pořadí kandidáta na kandidátní listině. Nezíská-li kandidátní listina žádný mandát, kandidáti na ní uvedení se náhradníky nestávají.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě