Plán kntrolní činnosti KV na 1. pololetí 2001

Předkladatel: J. Metelec, předseda KV
Plán kontrolní činnosti KV na 1. pololetí 2001

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e
Plán kontrolní činnosti KV na 1. pololetí 2001

Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5