Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

09/04/2014

Podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem konání voleb oznámení o době a místu jejich konání. Není-li dle citovaného zákona zvolen starosta, učiní tak ředitel Magistrátu hlavního města Prahy.

Proto oznamuji, že:

 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

  dne 23. května 2014 / pátek/      od  14.00 hod. do 22.00 hod.

  dne 24. května 2014 / sobota/   od  08.00 hod. do 14.00 hod.

 2. Volby se konají ve volebních okrscích č. 5001 – 5081 ve volebních místnostech, jejichž adresy jsou uvedeny s označením čísla okrsku v příloze. V příloze je dále uvedeno, které ulice a domy městské části Praha 5 náležejí do jednotlivých volebních okrsků.

 3. Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.

 4. Voliči bude umožněno poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie.Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebo státní občanství jiného členského státu EU, nebude mu hlasování umožněno.

 5. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

 6. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

 7. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Praze dne 8. dubna 2014

Ing. Radovan Košťál, Ph.D.

pověřen řízením Magistrátu hl. m. Prahy

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě