OVK sestavení EP 2014

17/02/2014

Vážení občané,

obracíme se na Vás se žádostí o pomoc při organizačně-technickém zajištění voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2014. Volby jsou legislativně upraveny zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 409/2003 Sb., k provedení některých ustanovení citovaného zákona, ve znění pozdějších předpisů.

V pátek 23. května 2014 začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin.

V sobotu 24. Května 2014 začíná hlasování v 08.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

 

Ke zdárnému průběhu voleb je třeba rovněž sestavit 81 okrskových volebních komisí na území Městské části Praha 5.

Pokud budete mít zájem pracovat v okrskových volebních komisích, prosím, přihlaste se u odboru občanskosprávního Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 13-15, u paní Ing. Jany Manychové, tel. číslo 257 000 539, kancelář č. 112 (e-mail: jana.manychova@praha5.cz nebo u paní Markéty Podjuklové, tel. č. 257 000 549, kancelář č. 120 (e-mail: marketa.podjuklova@praha5.cz ). Obě pracovnice najdete v 1. patře budovy ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13-15. Registrace zájemců počíná od pondělí 3. března od 09.00 hodin. Úřední hodiny pro tuto agendu jsou v pondělí a ve středu od 09.00 do 17.45 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 09.00 do 15.45 hodin a v pátek od 09.00 do 14.45 hodin.

Členem okrskové volební komise (dále jen OVK) může být státní občan České republiky:

a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,

b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle ust. § 5 odst. 2  cit. zákona*, a

c) který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu.

(* překážkami výkonu volebního práva jsou zbavení způsobilosti k právním úkonům a zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu).

Delegovat členy a náhradníky do OVK mohou rovněž politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listiny pro volbu do Evropského parlamentu byly zaregistrovány. Tyto subjekty mohou ohlásit delegaci jednoho člena a jednoho náhradníka do každé OVK, a to nejpozději 30 dnů přede dnem voleb. Delegací členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi. Chce-li mít zájemce o členství v OVK jistotu, že bude do komise skutečně zařazen, musí se jeho jméno objevit na delegačence politické strany, politického hnutí nebo koalice, a to vzhledem k tomu, že delegace mají přednost. V opačném případě může zájemce o své nahlášené členství přijít ve prospěch těch delegovaných.

Za předpokladu, že Vás nebudou delegovat do OVK politické strany, politická hnutí a koalice, jak uvedeno výše a Vy máte zájem nám pomoci, zatelefonujte laskavě na výše uvedená čísla (možno využít e-mailů) nebo se dostavte do inzerovaných kanceláří našeho úřadu s platným občanským průkazem k zapsání do OVK.

Za výkon funkce člena OVK přísluší zvláštní odměna ve výši 1.300,-Kč. U předsedy OVK pak tato odměna činí 1.600,- Kč  (viz ust. § 10 odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 409/2003 Sb.). Členovi OVK, který není v pracovním poměru ani v poměru podobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu člena OVK ve výši 43,-Kč za hodinu, nejvýše však 340,-Kč za jeden den. O poskytnutí případného dalšího daru pro předsedy a členy OVK rozhodne RMČ Praha 5.

Předem Vám děkujeme za Váš zájem a těšíme se na spolupráci s Vámi.

JUDr. Jan Dufek

občanskosprávní odbor

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě