OUR.Koš.p.1128-45018/10-Hav-ozn.

02/09/2010

*MC05X0054H5V*                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Váš dopis zn.

Naše č.j

Vyřizuje / linka/e-mail

Praha

zdenka.havelkova@praha5.cz

31.8.2010

 

 

Oznámení zahájení územního řízení

 a

nařízení veřejného ústního jednání

 

Žadatel, společnost RS development s.r.o., se sídlem Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5, IČ: 26775468, podala dne 6.8.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby  na akci

 

„Bytový dům Jinonická“

 

na nároží ulic Jinonická a Plzeňská, na pozemcích parc. č. 1128, 1129, 1130 v k.ú. Košíře.

 

 

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. Úřad MČ Praha 5, odbor územního rozhodování jako stavební úřad příslušný podle  § 13 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon”) a Vyhl.č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy ve znění pozdějších změn a doplňků, v souladu s ustanovením § 87 odst.1 stavebního zákona  oznamuje zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den    

 

12. října 2010 v 14.00 hod.

 

 

Jednání se uskuteční na odboru stavebního úřadu, Úřadu MČ Praha 5, nám.14.října č.4,150 22, Praha  5, 3.patro, zasedací místnost.

 

 

 

 

 

 

 Ing.arch. Eva Čechová, MBAvedoucí  odboru

                                                                     

     

 

 

 

 

 

     

                                             

Upozornění:

 

          Žadatel (§ 87, odst.2 SZ) zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, a to do doby konání veřejného ústního jednání. Obsahové náležitosti informace stanoví § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

          Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na podobu záměru a jeho vlivu na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

          Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, vyzve stavební úřad, aby si zvolili společného zmocněnce.

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

          Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Úřadu MČ Praha 5, odboru

stavebního úřadu, nám.14.října č.4, 4.patro, místn.č.431, v úředních hodinách, tj. pondělí 8-18 a středa 8 -18 hodin a při ústním jednání.

          K závazným stanoviskům a námitkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu, se nepřihlíží.

          Nechá-li se účastník zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

 

K ústnímu jednání předloží navrhovatel originály veškerých dokladů, které jsou součástí žádosti.

 

 

Rozdělovník:

 

I. účastníci řízení (§ 85, odst. 1, SZ) – doporučeně do vlastních rukou

1) Žadatel    RS development, Štefánikova 18/25, 150 00, Praha 5

         2) Hl.m.Praha, zast. ÚRM, Vyšehradská 57/2077, 128 00  Praha 2

 

II. účastníci řízení – informace veřejnou vyhláškou: (§85, odst. 2 SZ)

3) Ú MČ Praha 5 – úřední deska, (doporučeně do vlastních rukou)

     pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15ti dnů

III.dotčené správní úřady

4) MHMP OKP, Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1

5) MHMP OOP, Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1

6) MHMP DOP, Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1

7) MHMP OKŘ, Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1

8) HS hl.m. Prahy, Štefánikova 17, Praha 5

9) Ú MČ Praha 5 ODŽ, zde

10) HZS hl. m. Prahy, Jinonická 1226, Praha 5

 

 Za správnost:ing.arch.Havelková 

 Stejnopis:spisy A5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě