Ojedinělá studie pro Smíchovské nábřeží

V Praze ojedinělá a svým zaměřením a rozsahem převratná objemová studie smíchovské náplavky a navazujícího území vznikla na objednávku páté městské části. Studie plánuje strategický rozvoj této části Smíchova, včetně záměrů a vizí, na další desítky let dopředu. Podporuje ji Memorandum o společném postupu při hledání rozvojového potenciálu Vltavy a jejího blízkého okolí ve spádovém území městské části Praha 5.

„Studie je svým rozsahem a zaměřením zcela převratná, alespoň pokud jde o Prahu. Díky ní Smíchov získá vizi svého budoucího rozvoje – a to jak nábřeží, tak části navazujícího, vnitřního území. Je to na desítky let dopředu strategický, strukturovaný a čitelný materiál, který nasměruje a zásadně ovlivní rozvoj Smíchova,“ říká starosta Radek Klíma (TOP 09) a dodává: „Studie překládá v podstatě lokální řešení. Bylo by však dobré, aby s koncepcí rozvoje města přišlo i hlavní město. Zásadně postrádám koncepční celopražské směrování, potřebujeme znát návaznosti. Myslím, že tato studie může ukázat, jak se dá s prostorem pracovat a může se stát inspirací i pro hlavní město. Bez vize, strategie a plánování se neobejde žádné úspěšné podnikání a v případě rozvoje města je to úplně stejné.“ Studii nyní městská část připomínkuje, shromažďují se např. veškeré podněty a skutečnosti k následnému řešení dopravy. Po dopracování bude studie v její  konečné podobě zveřejněna.

Objemová studie zahrnuje levobřežní úsek od mostu Legií až po Zlíchov. Do šířky pracuje s korytem Vltavy, náplavkou i s ulicemi Smíchova, které zpracovává až k Nádražní ulici, resp. Štefánikově ulici a ulici Na Zatlance. „V podstatě se detailně věnuje každému metru řešeného území a všem možnostem, které se zde nabízejí,“ dodává starosta. Zpracovatel, kterým je Atelier 8000 pod vedením architekta Martina Krupauera, zároveň jedná se všemi zásadními organizacemi, které v místě působí a mají zde aktivity, i s investory, kteří zde chystají své projekty.

Záměry

Studie koncepčně řeší nejen revitalizaci samotné náplavky, resp. její budoucí vzhled a funkci, a to včetně turistických a kulturních možností, ale i pěší propojení s oblastí Na Knížecí, parkování a dopravní obslužnost, vazby a propustnost, a to jak podél náplavky, tak ve vnitřním území Smíchova, dále objemové řešení budoucí zástavby, veřejného prostoru či parterů vybraných ulic. S prostředím pracuje nejen z urbanisticko – architektonického hlediska, ale i z pohledu sociologického. „Potřebujeme citlivě propojit turistiku s životním prostorem obyvatel a s podnikatelskou sférou, což je základ fungujícího města. A to je i cílem studie,“ doplňuje starosta. Vzhledem k tomu, že se studie zabývá i předpolím Barrandovského mostu, kde se pohybuje mnoho lidí bez domova, řeší se ve studii
i tato otázka.

Vize

„Po zpracování a vyhodnocení všech vstupních informací, podkladů a možností máme studii, která zahrnuje nejen záměry a rozvojové možnosti realizovatelné v nejbližších letech, ale i vize, které nám jednotlivé oblasti nabízí,“ říká starosta Klíma. „Kromě praktických návrhů, které jsou pro fungující město zásadní, jako je například řešení propojení centrální části Smíchova s řekou či úprava terénů tak, aby náplavka byla pro lidi dostupná a příjemná, dostaneme do rukou i vize, tzn. teoretické možnosti území. Ty mohou být realizovatelné za pár let, za desítky let – ale třeba na jejich realizaci ani nikdy nemusí dojít, pokud nebude vůle či finance. Zásadní je, že budeme vědět, kam rozvoj směrovat. Což je důležité nejen pro radnici, ale i pro soukromé investory. Nastavíme tím možnosti Smíchova a jeho rozkvětu, abychom se lidově řečeno, neplácali ode zdi ke zdi. Takže to bude strategický materiál i pro naše následovníky na radnici,“ vysvětluje smysl studie starosta.

Následné řešení

Na objemovou studii postupně naváže řada dílčích architektonicko – urbanistických studií. Ty budou samostatně a detailně řešit jednotlivé oblasti a lokality, vytýčené v objemové studii. V dalším krátkodobém či dlouhodobém výhledu pak postupně dojde k diskusím o jednotlivých studiích, přípravě rozpočtů a samotným realizacím.

Objemová studie: zahrnuté záměry, studie a návaznosti

Revitalizace parteru ulic
Revitalizace parteru ulic: Vítězná, Petřínská, Vodní, Malátova, Pavla Švandy ze Semčic, Kořenského, V Botanice
Revitalizace parteru ulic: Matoušova, Lesnická, Pecháčkova, Lidická, Na Bělidle, Jindřicha Plachty, Vltavská, Pivovarská (protažení k řece), Na Valentince, U Železničního mostu
Revitalizace parteru ulic: Pod Tratí, Na Plzeňce, Kotevní, U Královské louky, Rozkošného, Moulíkova
Úprava vltavského dna v návaznosti na řešení přilehlých břehů
Revitalizace předpolí Dětského ostrova – River art district
Revitalizace Dienzenhoferových sadů – podzemní parking, parter
Cyklostezka – Janáčkovo nábřeží, Hořejší nábřeží
Revitalizace severní části smíchovské náplavky
Pop-up revitalizace severní části smíchovské náplavky
Kulturní HUB
Revitalizace parteru severní části smíchovské náplavky
Vertikální propojení s Vyšehradským železničním mostem – Volumetrická studie
Regulační plán –  Sportovní klub Smíchov
Smíchovská náplavka
Řešení náplavky u botelu Admirál
Strategie využití kobek
Hořejší nábřeží
Prague Wheel – součástí je náplavka a přístaviště
Řešení parteru na Hořejším nábřeží
Zprostupnění areálu pivovaru
Vertikální propojení s Vyšehradským železničním mostem – Volumetrická studie
Regulační plán –  Sportovní klub Smíchov
Lávka na Císařskou louku
Císařská louka
Veřejné komunikace – Císařská louka
Regulační plán přístavu – Císařská louka
Park Císařská louka
Zefektivnění organizace přístavu
Rozšíření mostu na Císařskou louku
Regulační plán – Smíchovský přístav
City logistika – hub
Propojení náplavky Smíchovského přístavu a Císařské louky
Humanizace Strakonické a Nádražní ulice
Dopravní řešení ulic Nádražní a Strakonická
Tunel pod Strakonickou – parking + dopravní propojení
Smíchovské nádraží – studie využití území
Smíchovské nádraží – zadeskování
Předprostor Smíchovského nádraží
Propojení Smíchova a Radlické
Využitelnost lokality Zlíchov, Lihovar – volumetrická a dopravní studie
Revitalizace severní části cyklostezky
Krátkodobé kotviště říčních lodí
Předpolí Barrandovského mostu: Urban – grafitti – jungle
Revitalizace koryta Dalejského potoka
Low-cost zázemí pro osoby bez domova
Přírodní generátor – biocentra
Kulturní prostor – Bistro Koryto
Skatepark  a parkour trail Barrand
Rozhledny
Revitalizace pěších tras Barrandovského mostu
Revitalizace jižní části cyklostezky

Související studie projektů – nábřeží a blízké okolí

Plavební komora – Praha – Staré město – DSP
Dětský ostrov – dětské hřiště – obnova a rozšíření – DUR, DSP
zasíťování kobek – smíchovská náplavka
Prague Wheel – DUR
Zpracování generelu cyklistických tras – ADOS
Řešení cyklistické dopravy a rekreace v ulici Nádražní a Strakonická
Cyklostezka Palackého most – Erpet – SP
River Terrace hotel – SP
Nádražní – Strakonická – dopravní studie 12/2013
Centrální Smíchov – A69
Císařská louka – lávka – Analýza variant a doporučení dalšího postupu při přípravě stavby
Smíchov přístav – Koncepční studie
Smíchov – doprava – útvar hlavního architekta HLMP – koncepční studie
Radlická radiála – napojení Zlíchov – DUR
Ověřovací studie Smíchov, Praha 5 – Smíchovské nádraží
Smíchovské nádraží – A69 – volumetrická studie
Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní – Na Zlíchově / Přeložka TT – DUA
Polyfunkční areál Smíchov – volumetrická studie
Zlatý lihovar – rezidenční komplex – volumetrická studie

 stávající stav náplavky

 nové řešení náplavky