Odstávka v agendě biometrických pasů

27/02/2009

Odbor občansko-správní Úřadu městské části Praha 5 si dovoluje informovat občany, že v období od 25. března do 31. března 2009 bude, stejně jako i všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností, odpojen od systému CDBP, a proto  nebude možné podávat žádosti o vydání e-pasu, provádět kontroly e-pasu po doručení od výrobce a předávat již hotové e-pasy.

 

Cestovní pasy s platností na dobu 6 měsíců bude možné získat i po dobu výše uvedené odstávky.

 

Vzhledem k tomu, že tato odstávka může občanům způsobit komplikace, za které Úřad městské části Praha 5 nenese jakoukoliv odpovědnost, si dovolujeme citovat z instrukčního dopisu, který jsme 27.2.2009 obdrželi od Ministerstva vnitra ČR:

 

          „Zákon č. 140/2008 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, stanoví v části páté (změna zákona č. 136/2006 Sb.), v čl. VI, že cestovní doklady s nosičem dat obsahujícím údaje o otiscích prstů se vydávají ode dne 1. dubna 2009. Od tohoto data bude možné podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále „e-pas“), který bude obsahovat otisky prstů. Otisky prstů se budou pořizovat u občanů starších 6 let, resp. u občanů, kteří ke dni podání žádosti dosáhli věku 6 let.

 

          Podle čl. VII odst. 1 zákona č. 140/2008 Sb. bude možné podat žádost o vydání e-pasu bez údajů o otiscích prstů nejpozději do 24. března 2009. Nejpozději do 24. března 2009 musí být ukončeno zpracování žádosti o vydání e-pasu a žádost odeslána do výroby. To se týká jak žádosti podaných u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tak žádosti podané na zastupitelském úřadě. Zastupitelské úřady budou moci zasílat žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nejpozději do 17. března 2009. To znamená, že obecní úřad obce s rozšířenou působností musí tyto žádosti zpracovat a odeslat do výroby nejpozději do 24. března 2009. Doporučujeme obecním úřadů obcí s rozšířenou působností přijmout potřebná opatření, aby žádosti byly včas zpracovány.

 

          Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zastaví správní řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, pokud nebylo možné ukončit zpracování žádosti a žádost odeslat do výroby do 24. března 2009 (například řízení je stále přerušeno; na žádosti ze ZÚ je chybný údaj anebo chybně zpracovaný obraz obličeje).V řízení lze pokračovat jen v případě, že se jedná o občana mladšího 6 let, jehož otisky prstů se nepořizují. V ostatních případech se ve smyslu § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení zastaví, protože se žádost stala zjevně bezpředmětnou. Žádost se stala se zjevně bezpředmětnou, protože po 1. dubnu 2009 nelze žadateli vydat e-pas, který neobsahuje otisky prstů. Žadatel tedy podá novou žádost.


          Řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu zastaví, pokud se při kontrole e-pasu vydaného před 1. dubnem 2009 bez otisků prstů zjistí vada, která vyžaduje vydání nového e-pasu po tomto datu s otisky prstů. E-pas s otisky prstů se vydá na základě nové žádosti (čl. VII odst. 2 zákona č. 140/2008 Sb.).“

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě