Odměňování za výkon funkce členům Zastupitelstva MČ P5  od listopadu 2000

23/11/2000

7.
Předkladatel : J. Žežulková, tajemnice Odměňování za výkon funkce členům Zastupitelstva MČ P5 od listopadu 2000
Důvodem předkladu tohoto materiálu jsou změny v odměňování za výkon funkce členům zastupitelstev a skutečnost, že podle zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze (§ 89 odst.1 písm.c) je stanovení odměn za výkon funkce vyhrazeno Zastupitelstvu MČ P5.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. b e r e n a v ě d o m í změnu v odměňování za výkon funkce členům zastupitelstev za podmínek stanovených nařízením vlády č. 358/2000 Sb.
II. s t a n o v í měsíční a další odměny (při splnění podmínek daných nař.vl.č.358/2000 Sb.) uvolněným i neuvolněným členům ZMČ P5 v následující výši :
starostovi MČ P5 - pevná složka podle druhu vykonávané funkce 17.500,- Kč - příplatek podle počtu obyvatel (78.159) 23.006,- Kč - příplatek za ÚMČ pověřený výkonem státní správy 2.000,- Kč ------------------------------------------------------------------------ celkem měsíční odměna 42.506,- Kč další odměna v r.2000 ve výši 1/2 měs.odměny
místostarostům MČ P5 - pevná složka podle druhu vykonávané funkce 12.700,- Kč - příplatek podle počtu obyvatel (78.159) 23.006,- Kč - příplatek za ÚMČ pověřený výkonem státní správy 2.000,- Kč ----------------------------------------------------------------------- celkem měsíční odměna 37.706,- Kč další odměna v r.2000 ve výši 1/2 měs. odměny
uvolněným členům RMČ P5, uvolněným předsedům výborů ZMČ, uvolněným předsedům komisí RMČ a uvolněným předsedům zvláštních orgánů (zřizovaných starostou podle zvláštních zákonů pro výkon přenesené působnosti) - pevná složka podle druhu vykonávané funkce 8.200,- Kč - příplatek podle počtu obyvatel (78.159) 23.006,- Kč - příplatek za ÚMČ pověřený výkonem státní správy 2.000,- Kč ----------------------------------------------------------------------- celkem měsíční odměna 33.206,- Kč další odměna v r. 2000 ve výši 1/2 měs. odměny
neuvolněným členům RMČ P5, neuvolněným předsedům výborů ZMČ, neuvolněným předsedům komisí RMČ a neuvolněným předsedům zvláštních orgánů (zřizovaných starostou podle zvláštních zákonů pro výkon přenesené působnosti) - pevná složka za výkon funkce 2.090,- Kč - příplatek podle počtu obyvatel 250,- Kč ------------------------------------------------------------------------ celkem měsíční odměna 2.340,- Kč další odměna v r. 2000 ve výši 1/2 měs. odměny
V případě souběhu výkonu několika funkcí se podle § 56 odst. 3 zákona č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze měsíční odměna neuvolněným členům ZMČ poskytuje jako souhrn odměn za jednotlivé funkce.
ostatním neuvolněným členům ZMČ P5 - pevná složka 530,- Kč - příplatek podle počtu obyvatel 250,- Kč ------------------------------------------------------------------------ celkem měsíční odměna 780,- Kč další odměna v r. 2000 ve výši 1/2 měs. odměny
III. u k l á d á J. Žežulkové, tajemnici zajistit pravidelnou výplatu stanovených měsíčních a dalších odměn Termín: 7/12/2000
Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě