Občanské sdružení – změna právní formy na obecně prospěšnou společnost

12/04/2013

Dne 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jímž se kromě jiných právních předpisů zrušuje i zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.

Zatímco občanská sdružení budou nově považována za spolky podle nového občanského zákoníku  – stávající obecně prospěšné společnosti jako právní forma budou moci dále existovat, ale nové však jako právní forma již nebudou moci vznikat. Zákon č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. 4. 2013, dává možnost občanským sdružením nejpozději do 31. 12. tohoto roku změnit svou právní formu na obecně prospěšné společnosti.

Uvedený zákon ve svém § 1 odst. 2 stanoví, že změnou právní formy občanského sdružení vzniklého podle zákona o sdružování občanů se sdružení neruší ani nezaniká. Zákon předpokládá, že sdružení, které rozhodne o změně své právní formy podle předmětného zákona, vyhotoví zápis ve formě notářského zápisu, kterým nahradí zakládací listinu obecně prospěšné společnosti, a podá v zákonem stanovené lhůtě návrh na zápis změny právní formy do rejstříku obecně prospěšných společností, který je veden soudem určeným k vedení obchodního rejstříku (viz § 5 odst. 1 zákona o obecně prospěšných společnostech). Změna právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost je podmíněna pravomocným povolením zápisu změny právní formy do rejstříku obecně prospěšných společností.

V uvedeném případě změny právní formy občanského sdružení nelze využít postup podle ustanovení § 14 živnostenského zákona, který se týká fúze nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva nebo při převodu jmění na společníka podle zákona Č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Předmětnou změnu občanského sdružení zapsaného v živnostenském rejstříku je nutné řešit v souladu s ustanovením § 49 odst. 1, resp. § 56 odst. 1 živnostenského zákona, přičemž podnikatel (občanské sdružení změněné v obecně prospěšnou společnost) není povinen tuto změnu obecnímu živnostenskému úřadu oznamovat, neboť o ní živnostenský úřad bude informován prostřednictvím údajů zasílaných z obchodního rejstříku a základního registru osob.

Jak shora uvedeno, nejedná se o zánik původního subjektu, ale o jeho změnu, tudíž by přeměněné obecně prospěšné společnosti mělo zůstat identifikační číslo osoby shodné s číslem občanského sdružení. V případě, že se občanské sdružení obrátí na živnostenský úřad s úmyslem oznámit změnu své právní formy podle shora citovaného zákona, ten jej zákonitě musí upozornit na skutečnost, že živnostenský úřad nemůže provést změnu zápisu právní formy v živnostenském rejstříku předtím, než uvedenou změnu schválí rejstříkový soud.

Pro účely zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností by jako doklad prokazující splnění zvláštních podmínek pro výkon činnosti vykonávané obecně prospěšnou společností ve smyslu § 5 odst. 4 zákona o obecně prospěšných společnostech měl dostačovat výpis z živnostenského rejstříku přeměňovaného občanského sdružení, resp. náhled pracovníků rejstříkového soudu do živnostenského rejstříku, z něhož vyplyne, že k výkonu zapisované doplňkové činnosti obecně prospěšné společnosti je oprávněno přeměňované občanské sdružení.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě