NP – Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov, Sdružení podnikatelů, úprava výše vybíraného nájemného na základě technického zhodnocení

42. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan JUDr., starosta

NP – Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov, Sdružení podnikatelů, úprava výše vybíraného nájemného na základě technického zhodnocení

Úprava výše vybíraného nájemného za NP na Nádražní 21/29 na základě technického zhodnocení na majetku pronajímatele nájemcem – Sdružení podnikatelů – Jiří Zajíček, Jaroslav Kolanda a Marek Vištejn ve výši 6.604.767,- Kč

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. snížení výše vybíraného čistého nájemného za NP na Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov, nájemci Sdružení podnikatelů – Jiří Zajíček, Jaroslav Kolanda a Marek Vištejn na částku 40.000,- Kč měsíčně s účinností od 1.4.2004 s tím, že měsíčně bude započítávána částka 90.073,- Kč pro výpočet doby odbydlení

2. neplacení základního nájemného za NP Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov pronajatého Sdružení podnikatelů a to od zahájení nájmu, tzn. od 1.4.2003 až do 31.3.2004, tj. v délce 12 měsíců v úhrnné výši 1.420.236,- Kč celkem (12 x 118.353,- Kč/měs.)

II. Bere na vědomí

1. výši technického zhodnocení stanovenou znaleckým posudkem č. 1708-081/04 včetně doplňku č. 1 vypracovaným Ing. Janem Benešem dne 5.5.2004 na NP Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov, nájemce Sdružení podnikatelů na celkovou částku 6.604.767,- Kč

2. že sleva na vybíraném nájemném ve výši 90.073,- Kč měsíčně bude poskytována do doby vyrovnání s výší provedeného tech. zhodnocení, tj. v období následujících 73,3 měsíců. V květnu 2010 bude předepsáno k doúčtování nájemné ve výši 100.635,- Kč. Předpis nájemného v plné výši =130.073,- Kč/měs. bude obnoven od data 1.6.2010

3. že o způsobu vypořádání technického zhodnocení ve výši 6.604.767,- Kč bude uzavřena dohoda mezi nájemcem a pronajímatelem

Usnesení bylo schváleno: 19 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

              20.zasedání ZMČ P5 dne 17. 2. 2005         
           předsedá: JUDr.Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 52 - SCHVÁLENO           
             17.2.2005 15:39:10             
         37. NP - Nádražní 21/29, Praha 5          
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Doc.ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Zdržel se  
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 ing. Cuhra Josef             KDU    4  Proti    
 Mgr.Češková Andrea            ODS    5  Pro     
 ing.Dvořák Bohumil            ČSSD    6  Zdržel se  
 Erben Pavel               ED     7  Proti    
 ing.Fiala Jaroslav            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Nehlasoval  
 Heissler Herbert             KP5    10 Nehlasoval  
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 ing. Morávková Angela          KP5    20 Zdržel se  
 JUDr.Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc.RNDr.E. Jelínková, CSC.       KDU    14 Proti    
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Proti    
 dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Zdržel se  
 ing.Matoušek Jan             ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 ing. Petr Horák             ODS    12 Pro     
 Mgr.Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr.Nápravníková Ilona          ED     22 Nepřítomen  
 Mgr.ing.Navara Petr           ED     23 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    24 Zdržel se  
 ing.Pražák Jiří             ČSSD    25 Zdržel se  
 Procházka Jan              ODS    26 Nepřítomen  
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Pro     
 Bc.Stecher David             ED     28 Nepřítomen  
 Stránský Martin             US     29 Pro     
 Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     
 ing.Tichý Miroslav            ODS    32 Pro     
 Mgr.Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Nepřítomen  
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 19 (54%) Proti: 4 (11%) Zdrželo se: 6 (17%) Nehlasoval: 2 (6%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení