Nová vázaná živnost – REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

04/03/2020

Změny v realitním zprostředkování s účinností od 3.3.2020

Od 3.3..2020 vstupuje v účinnost Zákon o realitním zprostředkování (ZRZ), který stanovuje nová pravidla pro výkon realitního zprostředkování. Publikováno ve Sbírce zákonů dne 17.2.2020. Hlavním důvodem pro přijetí nové právní úpravy je zejména snaha o vyšší ochranu spotřebitele jakožto účastníka realitního obchodu, stanovení odborné kvalifikace osob vykonávajících činnost realitního zprostředkovatele a účinnější kontrolu dodržování zákonných povinností.

Jednou z podmínek výkonu činnosti realitního zprostředkovatele je kromě bezúhonnosti také povinnost uzavření pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu.

V souvislosti s přijetím nového zákona o realitním zprostředkování dochází ke změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). Činnost realitní zprostředkování, kterou bylo možno doposud vykonávat v rámci volné živnosti, se nyní stává živností vázanou. Podnikatel, který byl přede dnem účinnosti ZRZ oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci volné živnosti a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen před uplynutím doby 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti uvedeného zákona, ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti. V případě, že tak neučiní, oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci volné živnosti uplynutím této doby zaniká. Odborná způsobilost zaměstnanců realitních zprostředkovatelů musí být splněna do 2 let ode dne nabytí účinnosti ZRZ. Ohlášení vázané živnosti ve výše uvedené lhůtě nepodléhá správnímu poplatku (netýká se nově ohlášené živnosti).

V živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ se obor činnosti 58. nově vymezuje jako „Nákup, prodej, správa a údržba nemovitosti“.

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST (pro nové ohášení):

  • a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, v oblasti vzdělávání Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
  • b) vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu, 1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu dle § 60a zákona č. 111/1998 Sb., se zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu,
  • c) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 rok praxe v oboru,
  • d) profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání*).

 

U podnikatelů, kteří dosud realitní činnost vykonávali na základě volné živnosti, se praxe nevyžaduje (to neplatí u právnické osoby, která nemá pro volnou živnost ustanoveného odpovědného zástupce a fyzické osoby, která nesplňuje odbornou způsobilost a nově ustanovuje odpovědného zástupce).

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě