Návrh změny Jednacího řádu OZ P5 – Z 2/1

Z 2/4/99
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
s c h v a l u j e
Jednací řád OZ P5 se změnou:
1. uvedenou v důvodové zprávě
AAA
2. § 7 odst. 6 – za větou “…v komisi”

bude tečka a škrtnout slova “předseda a členové”.

Usnesení bylo schváleno v bodě 1. 36 hlasy a v bodě
A
2. 40 hlasy.
Jednací řád jako celek byl schválen 42 hlasy.