Návrh zásad řešení náhrady mzdy a náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů OZ P5 na období prosinec 1998 a rok 1999 – Z 2/3

Z 2/9/99
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
s c h v a l u j e
návrh zásad řešení náhrady mzdy a výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena OZ
MČ P5 na období prosinec 1998 a rok 1999.
Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.