Návrh žádosti ZHMP o svěření pozemkových parcel veřejné zeleně udržovaných STKv k.ú. Smíchov

7.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty
Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemkových
parcel veřejné zeleně udržovaných TSK v k. ú. Smíchov

Obvodní zastupitelstvo Prahy 5

I. ž á d á
Zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření pozemků parc. č. 4845/2,
části 4845/1 (výměra bude upřesněna GP)a 4290, v k. ú. Smíchov

II. u k l á d á
M. Jančíkovi, zást. starosty
zabezpečit veškeré administrativní kroky žádosti o svěření pozemků
parc. č. 4845/1 (část), 4845/2 , 4290, v k. ú. Smíchov
Termín: 29/02/2000

Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5