Návrh volebního řádu Z 1/4/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e úpravu volebního řádu s vyškrtnutím bodů II. 4,5, III. 7, IV. 7 včetně příslušné poznámky pod čarou. Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.

4) Návrh volebního řádu Z 1/4/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e úpravu volebního řádu s vyškrtnutím bodů II. 4,5, III. 7, IV. 7 včetně příslušné poznámky pod čarou. Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.