Návrh usnesení MČ P5 k “Oznámení o projednání návrhů změn č. VII a doplňků o veřejně prospěšné stavby č. VII ÚPn HMP, schváleného usnesením ZHMP č. 37/1 ze dne 24.2.1994 – Z 19/14

08/04/1997

15) Návrh usnesení MČ P5 k "Oznámení o projednání návrhů změn č. VII a doplňků o veřejně prospěšné stavby č. VII ÚPn HMP, schváleného usnesením ZHMP č. 37/1 ze dne 24.2.1994 - Z 19/14
Z 19/15/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í 1. s předložením těchto návrhů změn VII ÚPn Útvarem rozvoje HMP ZHMP ke schválení: - 784 - navrhovatel KORESA, s s.r.o. a ÚRM schváleno 27 hlasy - 821 - navrhovatel ÚRM schváleno 29 hlasy - 823 - navrhovatel OMNISYSTEM - s podmínkou rozšíření navrhované plochy zeleně (liniová a maloplošná zeleň na plochu 2.500 m2) schváleno 29 hlasy - D-13 - navrhovatel IDS s doporučením upřednostnění vedení tramvajové smyčky až k Holyni schváleno 29 hlasy 2. s úpravami předložených změn: - 792 - navrhovatel INTERPROSPEKT, s.s.r.o. souhlas pouze se změnou na pozemcích č. parc. 1231/2, 1236/26, 1242/1, 1236/2, k.ú. Jinonice, na funkci "ostatní zvláštní území (ZO)"; na pozemku č. parc. 11236/1 na funkci "všeobecně smíšené území (SV)" v maximálním rozsahu schváleno 28 hlasy - 759 - navrhovatelé LÖFLER, SEIML, ŠAMONIL souhlas s navrhovanou změnou ÚPn pouze na pozemcích č. parc. 1040/12, 1056/1, 1046/3
s regulativy KZP 0,10-0,15; u ostatních po- zemků zvážit změnu ÚPn při zpracování návrhu US Barrandov schváleno 30 hlasy II. p o ž a d u j e na ÚRM doplnění změn č. VII o doplněk o veřejně prospěšnou stavbu "Transformovna 110/22 kV Smíchov" vč. nezbytných tras kabelových přívodů a předložení tohoto návrhu Útvarem rozvoje hl.m.Prahy ZHMP ke schválení III. u k l á d á vedoucímu OÚR postoupit schválené usnesení OZ P5 Útvaru rozvoje hl.m.Prahy. Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě