Návrh usnesení MČ P5 k dokumentu programu regenerace Pražské památkové rezervace pro území MČ P5 – Smíchovská promenádní zóna – Z 28/3

7) Návrh usnesení MČ P5 k dokumentu programu regenerace Pražské památkové rezervace pro území MČ P5 - Smíchovská promenádní zóna - Z 28/3
Z 28/7/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s prohlášením záměru "Smíchovská promenádní zóna"za účast programu rozvoje obce v souladu se zákonem o obcích č. 367/90 Sb. vč. dodatků, § 14 II. b e r e n a v ě d o m í dokument "Smíchovská promenádní zóna", dat. 01/98 s tím, že jde o dokument "otevřený", který bude aktualizován 1 x ročně a používán jako podklad pro posuzování všech záměrů v daném území III. o d k l á d á rozhodnutí o zpracování urbanistické studie Smíchovské promenádní zóny po aktualizaci dokumentu v roce 1999. Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.