Návrh usnesení MČ P 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č. parc. 1498 a 1499, k. ú. Košíře za účelem výstavby rodinných domů – Z 11/10

30/01/1996

13) Návrh usnesení MČ P 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č. parc. 1498 a 1499, k. ú. Košíře za účelem výstavby rodinných domů - Z 11/10
Z 11/13/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s předloženým návrhem změny ÚPn na pozemky č.prac. 1498 a 1499, k.ú. Košíře, z území nestabilizovaného na funkční využití "obytné" ev. "smíšené" II. d o p o r u č u j e Útvaru rozvoje hl.m.Prahy, aby návrh změny územního plánu postoupil ke schválení Zastupitelstvu hl.m.Prahy. Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě