Návrh usnesení MČ P 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č.parc. 1127, 1128, 1129, 1130, k.ú. Košíře za účelem výstavby polyfunkčního domu – Z 10/9

14/12/1995

19) Návrh usnesení MČ P 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č.parc. 1127, 1128, 1129, 1130, k.ú. Košíře za účelem výstavby polyfunkčního domu - Z 10/9
Z 10/19/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s předloženým návrhem změny ÚPn na pozemky č.parc. 1127, 1128, 1129, 1130, k.ú. Košíře, z území nestabilizovaného na funkční využití "území obytné", ev. "smíšené" v souladu s konceptem ÚPn, zprac. ÚRM 1995 II. d o p o r u č u j e Útvaru rozvoje hl.m.Prahy, aby návrh změny územního plánu postoupil ke schválení ZHMP Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě