Návrh Smlouvy o nájmu pozemku včetně dohody o budoucí kupní smlouvě s vybraným nájemcem na pozemky parc. č. 1175/2,3, a 5, k. ú. Košíře, panem Mikuláškem, firma KLE.ZA

14/12/2000

16.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh Smlouvy o nájmu pozemku včetně dohody o budoucí kupní smlouvě s vybraným nájemcem na pozemky parc. č. 1175/2,3, a 5, k. ú. Košíře, panem Mikuláškem, firma KLE.ZA
Na 17. zasedání Obvodní rady v Praze 5 ze dne 25. 7. 2000 pod číslem usnesení 17/598/2000 byl odsouhlasen záměr dlouhodobého pronájmu s následným prodejem pozemků parc. č. 1175/2,3, a 5, k. ú. Košíře, firmě KLE.ZA. V tomto materiálu předkládáme návrh smluvního vypořádání s touto firmou.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e návrh Smlouvy o nájmu pozemku včetně dohody o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 1175/2,3, a 5 v k. ú. Košíře s panem Petrem Mikuláškem - firma KLE.ZA
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty, ve spolupráci s ved. OSM zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu Smlouvy o nájmu pozemku včetně dohody o budoucí kupní smlouvě s panem Mikuláškem firma KLE.ZA na pozemky parc.č. 1175/2,3, a 5, k. ú. Košíře Termín: 30/12/2000
Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě