Návrh směny části pozemku parc. č. 340, k.ú. Slivenec v návaznosti na poskytnutí náhradního pozemku MŠ Kudrnova

8.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty
Návrh směny části pozemku parc. č. 340 k. ú. Slivenec o výměře 825 m2
Slivenec v návaznosti na poskytnutí náhradního pozemku v právní věci
6C 276/91 o vyklizení pozemku – mateřská škola Kudrnova, k. ú. Motol”

Obvodní zastupitelstvo Prahy 5

I. s o u h l a s í
se směnou části pozemku parc. č. 340 k. ú. Slivenec o výměře 825
m2 za pozemek ve vlastnictví žalobce, zastavěný MŠ Kudrnova a doplatek
rozdílu ve výměrách za cenu 1.550,-Kč/m2 tj. celkem 322.400,-.

II. u k l á d á
M. Jančíkovi, zást. starosty
zabezpečit veškeré administrativní kroky realizace směnné smlouvy –
část poz. parc. č. 340 k. ú. Slivenec za pozemek ve vlastnictví
žalobce zastavěný MŠ Kudrnova.
Termín: 29/02/2000

Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5