Návrh rozpočtu MČ P5 na rok 2001

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta
Návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2001

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r u š í
rozpočtové provizorium schválené usnesením ZMČ č.Z 14/3/2000 z
14. 12. 2000

II. s c h v a l u j e
1. 1. návrh rozpočtu na rok 2001 v těchto objemech:

Příjmy ve výši 438.022 tis. Kč
tř. 8 – fond rezerv a rozvoje 20.000 tis. Kč
Celkem příjmy 458.022 tis. Kč

Výdaje ve výši 444.344 tis. Kč
tř. 8 – splátka půjčky SFŽP 4.742 tis. Kč
tř. 8 – splátka jistiny úvěru Č.S. 8.936 tis. kč
Celkem výdaje 458.022 tis. Kč

1. 2. návrh plánu hospodářské činnosti na r. 2001 dle tabulky č. 24

1. 3. limit mzdových prostředků a počtu pracovníků takto:

Organizace Přepočt.počet Limit MP pro
pracovníků na r.2001 r.2001 v tis. Kč

Úřad MČ 355 74.000
Jesle 22 3.340
KK Poštovka 4 500
Centrum sociál.a ošetř.pomoci 57 7.445

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5