Návrh rozpočtových změn a opatření od 1. 7. 2000 do 18. 9. 2000

10.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh rozpočtových změn a opatření od 1. 7. 2000 do 18. 9. 2000
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. b e r e n a v ě d o m í rozpočtová opatření uvedená v tabulce č. 2
II. s c h v a l u j e návrh rozpočtových změn uvedených v tabulce č. 1
Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5