Návrh odměny neuvolněným členům OR a předsedům komisí OR za II. čtvrtletí 1998 – Z 28/1

5) Návrh odměny neuvolněným členům OR a předsedům komisí OR za II. čtvrtletí 1998 - Z 28/1
Z 28/5/98 Obvodní rada v Praze 5
I. s c h v a l u j e výši jednorázových odměn pro neuvolněné členy OR a předsedy komisí OR dle důvodové zprávy. II. u k l á d á tajemníkovi OÚ zajistit vyplacení odměn neuvolněným členům OR a předsedům komisí OR za II. čtvrtletí 1998. Termín: 07/07/98 Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.