Návrh na složení návrhové komise

3) Návrh na složení návrhové komise
Z 1/3/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrhovou komisi ve složení: Doc. ing. E. Pollert, J. Martincová, ing. O. Hrabánková, Doc. RNDr. E. Jelínková, ing. J. Pražák. Usneserní bylo schváleno 44 hlasy.