Návrh na složení návrhové komise 9. zasedání OZ P 5

3) Návrh na složení návrhové komise 9. zasedání OZ P 5
Z 9/3/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s c h v a l u j e stálou návrhovou komisi ve složení: předseda: K. Čáslavská členové: E. Kalhousová, (náhradník: Dr. J. Hlavsová) Dr. V. Vápeník ( -"- Ing. M. Michálková) Dr. I. Ševčíková II. s o u h l a s í, aby v případě nepřítomnosti stálého člena komise byla v kompetenci klubů volba náhradníka. Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.