Návrh na použití části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů za rok 2005

9. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan, JUDr., starosta

Návrh na použití části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů za rok 2005

Zastupitelstvu MČ Praha 5 je předkládán návrh na použití části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů za rok 2005 – žádosti společností PRAGUE BOWL, s.r.o., MONTÁZA, v.o.s., BRAMAL, s.r.o., JVM, s.r.o. a KNOB, s.r.o., které žádají o konkrétní použití části výtěžku

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. použití části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů za rok 2005 na základě žádosti společností PRAGUE BOWL, s.r.o., MONTÁZA, v.o.s., BRAMAL, s.r.o., JVM, s.r.o. a KNOB, s.r.o., na rozvoj projektu “Stop drogám” a poskytnutí finančního příspěvku sportovnímu klubu Motorlet Praha ve výši 1.112.731,- Kč za podmínky provedení vyúčtování finančních prostředků do 31.8.2007

II. Ukládá

Jančíkovi Milanu, JUDr., starostovi

1. navýšit rozpočet r.2007 o přijaté finanční prostředky v r. 2006 z části výtěžku z provozu VHP za rok 2005 ve výši 1.112.731,- Kč

Termín plnění: 9.2.2007

2. vypracovat darovací smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů za rok 2005 ve výši 1.112.731,- Kč pro SK Motorlet na projekt “Stop drogám” a zapracovat do ní termín vyúčtování a povinnost informovat dárce o využití daru do 31.8.2007

Termín plnění: 9.2.2007

3. na základě platné darovací smlouvy vyplatit částku 1.112.731,- Kč

Termín plnění: 28.2.2007

4. provádět průběžně věcnou kontrolu plnění projektu dle smlouvy ve spolupráci s odborem sociálním a zaslat konečnou písemnou zprávu odboru ekonomickému

Termín plnění: 15.9.2007

5. shromáždit podklady a překontrolovat vyúčtování daru a podat zprávu ZMČ Praha 5

Termín plnění: 30.11.2007

Usnesení bylo schváleno: 30 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

         3. zasedání ZMČ P5 dne 18. 1. 2007         
           předsedá: Jančík Milan JUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO           
             18.1.2007 14:51:14             
      8. Návrh na použití části výtěžku z provozu výh      
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Vaněk                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Nepřítomen  
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Proti    
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Zdržel se  
 Heissler Herbert Bc.           ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Lukáš Budín Bc.             SZ     14 Proti    
 Hlaváček Jan               ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        SNK ED   16 Zdržel se  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.            ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              SZ     19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Proti    
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Proti    
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             SZ     25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Proti    
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Proti    
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Zdržel se  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Proti    
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Zdržel se  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 30 (70%) Proti: 7 (16%) Zdrželo se: 4 (9%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení