Návrh na poskytnutí finančních odměn neuvolněným členům OZ P5, kteří nevykonávají funkce a finančních darů členům komisí OR za I. čtvrtletí 2000

6. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na poskytnutí finančních odměn neuvolněným členům OZ P5, kteří nevykonávají funkce a finančních darů členům komisí OR za I. čtvrtletí 2000
Návrh na poskytnutí finančních odměn a darů dle schválených "Pravidel" č. usnesení Z 4/5/99 pro rok 1999 - 2002
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s o u h l a s í s návrhem finančních odměn neuvolněným členům OZ P5, kteří nevykonávají funkce a finančních darů členům komisí OR P5 za I. čtvrtletí 2000 z výjimkou komise přestupkové, komise pro sociálně právní ochranu dětí a smírčí komise, které budou finančně ohodnoceny na konci roku 2000
II. u k l á d á tajemnici zajistit vyplacení odměn a finančních darů členům komisí dle přiloženého návrhu Termín: 07/07/2000
Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5