Návrh na poskytnutí finančních odměn neuvolněným členům OZ P5, kteří nevykonávají funkce a  finančních darů členům komisí OR za 2. čtvrtletí 2000

21/09/2000

12.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na poskytnutí finančních odměn neuvolněným členům OZ P5, kteří nevykonávají funkce a finančních darů členům komisí OR za 2. čtvrtletí 2000
Návrh na poskytnutí finančních odměn a darů dle schválených "Pravidel" č. usnesení Z 4/5/99 pro rok 1999 - 2002
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s c h v a l u j e návrh finančních odměn neuvolněným členům OZ P5, kteří nevykonávají funkce a finančních darů členům komisí OR P5 za 2. čtvrtletí 2000, se snížením částky u pí Čáslavské, ing. arch. Syrového, pí Panašové a ak. m. Severové tak, aby nepřekročili limit, tj. 900,- Kč, s výjimkou komise přestupkové, komise pro sociálně právní ochranu dětí a smírčí komise, které budou finančně ohodnoceny na konci roku 2000
II. u k l á d á tajemnici zajistit vyplacení odměn a finančních darů členům komisí dle přiloženého návrhu Termín: 04/10/2000
Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě