Návrh na ověřovatele zápisu 2. zasedání OZ P5 dne 4.2.1999

Z 2/2/99
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
s c h v a l u j e
ověřovatele zápisu 2. zasedání OZ P5 ve složení:
F. Brabec, ing. O. Hrabánková, ing. J. Pražák,
L. Chocholatá.
Usnesení bylo schváleno 41 hlasy.