Návrh MČ P 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č.parc. 84/1, 85, 116/4 a 74, k.ú. Radlice, za účelem výstavby stanice pohonných hmot při ulici Radlická – Z 11/12

30/01/1996

15) Návrh MČ P 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č.parc. 84/1, 85, 116/4 a 74, k.ú. Radlice, za účelem výstavby stanice pohonných hmot při ulici Radlická - Z 11/12
Z 11/15/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í 1.1. s předloženým návrhem změny ÚPn na pozemky č. parc.84/1, 85, 116/4 a 74, k.ú. Radlice, z území nestabilizovaného na nové funkční využití "ostatní zvláštní území" v souladu s konceptem ÚPn, zprac. ÚRM 1995 1.2. s nabídkou firmy AGIP č.j. 194/1995 ze dne 12.10.1995 II. d o p o r u č u j e Útvaru rozvoje hl.m.Prahy, aby návrh změny územního plánu postoupil ke schválení Zastupitelstvu hl.m.Prahy. Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě