Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5 (neuvolněným členům OR P-5 a předsedům komisí) za období 1.10.2000-11.11.2000

8.
Předkladatel : Jana Žežulková, tajemnice Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5 (neuvolněným členům OR P-5 a předsedům komisí) za období 1.10.2000-11.11.2000
Návrh na přiznání jednorázové odměny neuvolněným členům OZ MČ P-5 je v souladu s ustanovením § 3 nař.vl.262/1994 Sb. v platném znění. Při stanovení výše navrhované odměny se přihlíží k náročnosti a odpovědnosti vykonávané funkce, k osobním předpokladům a výsledkům práce jednotlivých členů OZ.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s t a n o v í jednorázové odměny neuvolněným členům OZ MČ P-5, kteří vykonávají funkci neuvolněného člena OR nebo funkci předsedy komise, za období l.10.2000-11.11.2000
II. u k l á d á J. Žežulkové, tajemnici zajistit výplatu jednorázových odměn v nejbližším výplatním termínu Termín: 7/12/2000
ing. Olga Hrabánková ........................... 1.660,- Kč neuvolněný člen OR P-5 předseda komise pro informatiku
PhDr. Jaroslava Kroupová ........................ 1.660,- Kč neuvolněný člen OR P-5 předseda komise pro regeneraci
Martin Stránský ................................. 1.660,- Kč neuvolněný člen OR P-5 předseda komise finanční a majetkové
Jaroslav Bartoš ................................. 1.660,- Kč předseda komise dopravní předseda komise pro výběr nájemců bytů za smluvní nájemné - od 05/2000
František Brabec ................................ 830,- Kč předseda komise pro privatizaci bytového fondu PhDr. Jaroslava Hlavsová ........................ 830,- Kč předseda komise pro etnická uskupení
RNDr. Eliška Jelínková, CSc. .................... 83O,- Kč předseda komise pro výchovu a vzdělávání
MUDr. Blanka Karpetová .......................... 830,- Kč předseda komise sociálnězdravotní
Jiří Krepindl ............................................ 830,- Kč předseda komise výstavby
Antonín Kučera ............................................ 830,- Kč předseda komise obchodu a služeb a nebytových prostor ing. Lenka Matoušková ..................................... 830,- Kč předseda komise životního prostředí MUDr. Zdeňka Pokorná ...................................... 830,- Kč předseda komise pro sociálně-právní ochranu dětí
Mgr. Lubica Riedlbauchová ................................. 830,- Kč předseda komise kulturní ing. Miroslav Tichý ....................................... 830,- Kč předseda komise bezpečnostní
Jan Matoušek ............................................. 830,- Kč předseda bytové komise Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5