Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5 (neuvolněným členům OR P-5 a předsedům komisí) za IV. čtvrtletí 1999

02/12/1999

27.
Předkladatel : J. Žežulková, tajemnice Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5 (neuvolněným členům OR P-5 a předsedům komisí) za IV. čtvrtletí 1999
Návrh na přiznání jednorázové odměny neuvolněným členům OZ MČ P-5 je v souladu s ustanovením § 3 nař.vl.262/1994 Sb. v platném znění. Při stanovení výše navrhované odměny se přihlíží k náročnosti a odpo- vědnosti vykonávané funkce, k osobním předpokladům a výsledkům práce jednotlivých členů OZ.
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s o u h l a s í s návrhem tajemnice na přiznání jednorázových odměn neuvolněným čle- nům OZ MČ P-5, kteří vykonávají funkci neuvolněného člena OR nebo funkci předsedy komise, za IV. čtvrtletí 1999.
II. u k l á d á J. Žežulkové, tajemnici zajistit výplatu jednorázových odměn neuvolněným členům OR a předsedům komisí za IV. čtvrtletí 1999 dle následujícího rozpisu Termín: 07/01/2000
ing. Olga Hrabánková ........................... 3.600,- Kč neuvolněný člen OR P-5 předseda komise pro informatiku (z max.částky 14.400,-Kč/kal.rok vyčerpáno k 30.9.99 10.800,- Kč)
PhDr. Jaroslava Kroupová ........................ 3.600,- Kč neuvolněný člen OR P-5 předseda komise pro regeneraci (z max.částky 14.400,-Kč/kal.rok vyčerpáno k 30.9.99 10.800,- Kč)
Martin Stránský ................................ 3.600,- Kč neuvolněný člen OR P-5 předseda komise finanční a majetkové (z max.částky 14.400,-Kč/kal.rok vyčerpáno k 30.9.1999 10.800,-Kč)
Jaroslav Bartoš ................................ 1.800,- Kč předseda komise dopravní (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno k 30.9.1999 5.400,- Kč)
František Brabec ............................... 1.800,- Kč předseda komise pro privatizaci bytového fondu (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno k 30.9.1999 5.400,-Kč)
PhDr. Jaroslava Hlavsová ...................... 1.800,- Kč předseda komise pro etnická uskupení (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno k 30.9.1999 5.400,-Kč)
str.2/
RNDr. Eliška Jelínková, CSc. .................. 1.800,- Kč předseda komise pro výchovu a vzdělávání (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno k 30.9.1999 5.400,-Kč)
MUDr. Blanka Karpetová ........................ 1.800,- Kč předseda komise sociálnězdravotní (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno k 30.9.1999 5.400,-Kč)
Jiří Krepindl ................................ 1.800,- Kč předseda komise výstavby (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno k 30.9.1999 5.400,-Kč)
Antonín Kučera ................................ 1.800,- Kč předseda komise obchodu a služeb a nebytových prostor (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno k 30.9.1999 5.400,-Kč)
ing. Lenka Matoušková ......................... 1.800,- Kč předseda komise životního prostředí (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno k 30.9.1999 5.400,-Kč)
MUDr. Zdeňka Pokorná .......................... 2.400,- Kč předseda komise sociální do října 1999 předseda komise pro rodinu a děti (z max.částky 13.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno k 30.9.1999 10.800,-Kč)
Mgr. Lubica Riedlbauchová ..................... 1.800,- Kč předseda komise kulturní (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno k 30.9.1999 5.400,-Kč)
ing. Miroslav Tichý ........................... 1.800,- Kč předseda komise bezpečnostní (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno k 30.9.1999 5.400,-Kč)
Jan Matoušek ................................. 1.800,- Kč předseda bytové komise (z max.částky 5.100,-Kč/za období od 14/04/99 do konce roku 1999 vyčerpáno 3.300,- Kč) Usnesení bylo schváleno 42 hlasy.
RNDr.Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě