Návrh dohody o uznání dluhu mezi MČ Praha 5, zastoupenou správní firmou CENTRA, v.o.s. a Tomášem Begerou, Štěpařská 809/24, Praha 5

73.

Předkladatel: O. Gál, radní

Návrh dohody o uznání dluhu mezi MČ Praha 5, zastoupenou správní
firmou CENTRA, v.o.s. a Tomášem Begerou, Štěpařská 809/24, Praha 5

Předkládám návrh dohody o uznání dluhu mezi MČ Praha 5, zastoupenou

správní firmou Centra, v.o.s. a Tomášem Begerou, Štěpařská 809/24,
Praha 5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e
návrh dohody o uznání dluhu ze dne 10.7.2002 mezi MČ Praha 5,
zastoupenou správní firmou Centra, v.o.s. a Tomášem Begerou,
Štěpařská 809/24, Praha 5 na částku 131.855,- Kč + částku za náklady
řízení ve výši 17.753,- Kč, po měsíčních splátkách ve výši
3.000,- Kč s tím, že poplatky z prodlení budou dopočteny až po
uhrazení celé dlužné částky

Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5