NÁVRATOVÁ SMĚRNICE – sledování vyhoštění cizinců (včetně podnikatelů)

     Návratová směrnice je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008, o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Směrnice ukládá členským státům povinnost zavést účinný systém pro sledování nuceného navracení. V České republice se dohledovým místem nad dodržováním práv cizinců zakotvených v této směrnici stal veřejný ochránce práv. Veřejný ochránce práv je monokratickým nezávislým a nestranným státním orgánem, který stojí mimo veřejnou správu a není tedy úřadem.

     V návaznosti na tzv. „návratovou směrnici“ Evropského parlamentu a Rady provádí ochránce ode dne  1.1.2011 sledování zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění, předání zajištěných cizinců nebo jejich průvozu přes Českou republiku a sledování trestu vyhoštění cizinců, kteří byli vzati do vyhošťovací vazby nebo kteří vykonávají trest odnětí svobody (sledování vyhoštění). Dostává kopie všech rozhodnutí o zajištění cizinců, o prodloužení či přerušení zajištění a rozhodnutí o umístění zajištěného cizince do části s přísným režimem. Ochráncem pověření zaměstnanci pak sledují zacházení s cizinci při zajištění a v průběhu vyhoštění.

Vyhoštění = rozhodnutí správního orgánu nebo soudu o uložení trestu nuceného opuštění území České republiky z důvodu porušení zákonů ČR  (§ 118 zákona o pobytu cizinců a § 80 trestního zákoníku)

Předání = nucené opuštění cizince území ČR a jeho předání do jiného státu na základě mezinárodní smlouvy  (§ 129 zákona o pobytu cizinců)

Průvoz = vstup, pobyt a vycestování cizince z území ČR prováděné policií nezávisle na vůli cizince na základě mezinárodní smlouvy nebo vyžádání jiného státu  (§ 152 zákona o pobytu cizinců)