Majetkoprávní vypořádání s restituenty – ing. Boháčem a spol.

24/01/2002

31.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Majetkoprávní vypořádání s restituenty – ing. Boháčem a spol.

Majetkoprávní vypořádání s rest. ing. Boháčem a spol. za pozemky
prodané v r. 1991 a 1992 – k.ú. Smíchov ul. Podbělohorská, Zdíkovská

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

žádost o svěření:

– id. 87/216 pozemků, v k.ú. Smíchov, ve spoluvlastnictví s ing.
Boháčem a spol. vedených na LV č.  2981 (č.parc. 4673/1, 4725,
4726), LV č.  3385 (č.parc. 4680/1, 4681/1, 4682/1, 4683/1, 4685/1,
4686/1,4688/1,4690/1, 4691/1), LV č.  3474 (č.parc. 4705/1, 4705/3,
4706/1, 4706/3, 4746/3, 4748/5, 4748/6, 4748/21), LV č. 3100
(č.parc. 4733/2, 4735, 4744, 4745, 4747, 4757, 4758, 4759/1, 4759/2,
4760, 4761/2)

– id. 13/54 pozemku č.parc. 4748/4 v k.ú. Smíchov

– id. 78/216 pozemku č.parc. 4669 v k.ú. Smíchov (jako vlastník
zapsán v KN TSK)

z důvodu majetkoprávního vypořádání s restituenty ing. Boháčem a
spol.

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty ve spolupráci s OSM

1. pokračovat v jednání o majetkoprávním vypořádání s restituenty
formou převodů spoluvlastnických podílů MČ P5 do vlastnictví ing.
Boháče a spol. na základě dohody s právním zástupcem a MČ P5

KT:30/06/2002

2. sdělit stanovisko ZMČ P5 k majetkoprávnímu vypořádání s restituenty
jejich právnímu zástupci JUDr. Černohorské

Termín:15/03/02

3. zabezpečit veškeré administrativní kroky ke svěření pozemků,
v k.ú. Smíchov, ve spoluvlastnických podílech obce s ing. Boháčem a
spol. dle usnesení ZMČ P5

Termín: 15/03/2002

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě